عنوان: حقوق مالی زوجه در حکم به طلاق به علت سوء رفتار زوجه

پیام: در حکم به طلاق به تقاضای زوج، صدور حکم مبنی بر پرداخت نفقه، نصف دارایی زوج، اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به علت سوء رفتار زوجه نباشد و تمکین زوجه نیز محرز باشد.

مستندات: مواد 1133و1143و1148و1169و1174 از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره دادنامه قطعی :
9109972130501993
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/12/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.ف. فرزند س. به طرفیت خانم ف.ح. فرزند الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ 4/9/1379 را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دائر بر این که به لحاظ محکومیت خوانده به حمل شیشه و افترا به وی دائر بر نگهداری مواد مخدر ادامه زندگی مشترک مقدور نمی باشد و با توجه به اظهارات خوانده که به اتهام حمل مواد مخدر به پرداخت جریمه محکوم شده بود و الان نیز به اتهام افترا به خواهان در زندان می باشد و حاضر به قبول خواسته (طلاق) نمی باشد؛ دادگاه با عنایت به حدیث نبوی الطلاق بید من أخذ بالساق و ماده 1133 قانون مدنی که اختیار طلاق را به مرد داده است و اینکه علی رغم تلاش دادگاه و داوران جهت سازش، دعوی منتهی به مصالحه نشده است. دادگاه خواسته را وارد دانسته و به استناد مواد 1133و 1143و 1148و 1169و 1174 از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید. نوع طلاق رجعی می باشد و حسب نظریه پزشک بهداری ندامتگاه شهرری، زوجه باردار نمی باشد. حضانت فرزند صغیر طرفین با زوج است و خوانده از ساعت 10 صبح الی 18 عصر هر جمعه حق ملاقات دارد و مکان ملاقات اقامتگاه طفل است. در خصوص حقوق مالی زوجه خواهان موظف به استرداد جهیزیه خوانده شامل تعدادی ظروف چینی و رختخواب و یک تخته فرش می باشد و با توجه به اینکه خوانده مهریه را حسب اظهارات خودش جداگانه اقدام نموده است و منتهی به صدور دادنامه نیز شده است، دادگاه در این پرونده مواجه با تکلیفی نیست و با توجه به سوءرفتار زوجه که به شرح فوق محرز شده است و فقدان تمکین زوجه از زوج، دادگاه خوانده را مستحق نفقه و نصف دارائی و اجرت المثل و یا نحله نمی داند. اعتبار دادنامه مذکور سه ماه پس از ابلاغ می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست رو ز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران – حجت نیا

مطلب مرتبط :  مفهوم شتم موجب عسر و حرج زوجه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. به طرفیت آقای ر.ف. نسبت به دادنامه شماره 301309 مورخه 10/8/91 صادره از شعبه 253 دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به خواسته تجدیدنظرخوانده (زوج) که به موجب آن حکم به طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر گردیده است و از حیث امور مالی مورد اعتراض تجدید نظرخواه قرار گرفته است، موجه تشخیص داده نمی شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه با هیچ [یک از] جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [منطبق] نمی باشد و نیز از ناحیه معترضٌ عنها ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده است و رأی صادره مطابق با موازین قانونی صادر گردیده است. لهذا ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت أخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور به لحاظ مادتین 378 و 397 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا – نجم آبادی