عنوان: حق انتخاب نام به‌مثابه حقوق اولیه انسانی

پیام: انتخاب نام مناسب و دلخواه از حقوق اولیه هر انسانی است و انتخاب نام توسط والدین موجب محرومیت شخص از انتخاب نام مورد علاقه خود و تحمل ابدی نام پیشین نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۰۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۲۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ف.پ. فرزند م. به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه و تغییر نام از ف. به م. و صدور شناسنامه با نام جدید با عنایت به توضیح خواهان دایر به اینکه نام ف. را دوست ندارم والدینم برایم انتخاب کرده اند با نام م. مشهور شده ام تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه داشتن نام مناسب و دلخواه از حقوق اولیه هر انسانی است و با عنایت به اینکه نام ف. را والدین خواهان برای خواهان انتخاب کرده اند که آن را نمی پسندد و انتخاب نام توسط دیگران موجب محرومیت دارنده آن از نام که دوست دارد و تحمل ابدی آن نام نیست لذا دعوای خواهان را موجه دانسته به استناد ماده ۹۹۵ از قانون مدنی حکم بر بطلان شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه با تغییر نام از ف. به م. با درج بقیه مشخصات خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ کثیر لو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت خانم ف.پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱-۲۷/۳/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت نمی باشد. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خوانده دایر به ابطال و اصلاح شناسنامه و تغییر نام از ف. به م. موردپذیرش قرارگرفته، حکم به بطلان شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه با تغییر نام از ف. به م. با درج بقیه مشخصات خواهان صادرشده است. اینکه با بررسی محتویات پرونده هرچند در این مرحله ایراد موجهی که مؤثر در نقض دادنامه معترض ٌعنه باشد ارائه نگردیده و نام انتخابی از اسامی نیکو و پسندیده و متناسب با جنس نمی باشد لیکن قید کلمه ابطال شناسنامه در رأی محمول بر اشتباه بوده و مستلزم اصلاح است فلذا به تجویز مواد ۳۵۱و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، و اصلاح حکم به اصلاح شناسنامه و تغییر نام از ف. به م. با حفظ سایر مشخصات مندرج در سند سجلی، دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاحیه مذکور تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری