عنوان: حق انتخاب نام کوچک

پیام: تغییر نام حق فردی هر شخص است، هرچند نام وی از نام های ممنوع نباشد.


مستندات: ماده ۹۹۵ از قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۲۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۲/۲۲
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ز.م. فرزند ف. به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه و تغییر نام کوچک از ز. به پ. و صدور شناسنامه جدید با عنایت به توضیح خواهان دایر به اینکه پس از تولدم والدین نام مرا ز. انتخاب کرده اند اما از دوران کودکی اقوام و آشنایان اینجانب را بانام پ. می شناسند داشتن دو اسم برایم مشکلاتی به وجود آورده است نام پ. را دوست دارم هرچند نام ز. هم مقدس است با توجه به پاسخ خوانده دایر به اینکه شناسنامه خواهان برابر مقررات صادرشده است اشتباهی نیز در صدور آن واقع نشده است و خواهان مدت ها از آن استفاده می کند و آن سند رسمی است شهادت شهود موجب خدشه در سند رسمی نیست و نام خواهان از اسامی قابل تغییر نیست تقاضای ردّ دعوا را دارد دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با عنابت به اینکه داشتن نام دلخواه و مناسب از حقوق هر انسانی است انتخاب نام توسط دیگران هرچند آن نام مقدس باشد دارنده نام با رعایت قداست آن از داشتن مادالعمری آن ناراضی باشد موجبی برای محکومیت ابدی برای داشتن آن نیست هرچند نام ز. یکی از بهترین و مقدس ترین نام در بین مسلمانان است و هر زن مسلمانی به داشتن چنین نامی که به معنای نورانیست متعلق به سده النساء العالمین و نور چشم پیامبر اسلام (ص) افتخار می کند لکن این امر موجب مجبور کردن کسی که نام دیگری را دوست دارد نمی گردد لذا دعوای خواهان را موجه دانسته به استناد ماده ۹۹۵ از قانون مدنی حکم بر ابطال شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید بانام پ. با درج بقیه مشخصات خواهان توسط خوانده می گردد رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ کثیرلو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۰۸۱ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن به لحاظ اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه تقدیم شده قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است دادگاه با توجه به اینکه رأی تجدیدنظر خواسته در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۲۴/۵/۹۲ تقدیم شده لذا تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلایل یا مدارک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دقیقی ـ جمشیدی