عنوان: حق انتخاب نام کوچک

پیام: علی رغم مغایر نبودن نام فعلی با مقدسات اسلامی و زننده یا مستهجن و نامتناسب نبودن با جنسیت، از آنجا که انتخاب نام حق شخصی هر فردی است، درخواست تغییر نام پذیرفته می شود.


مستندات: مواد ۴ قانون ثبت احوال ۲ و ۱۹۷ قانون آ. د. م و ۹۵۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۱۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۲۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ت.ش. فرزند ع. به طرفیت اداره ثبت احوال با نمایندگی به خواسته صدور حکم مبنی بر تغییر نام از ت. به الف. با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاد اظهار داشته پس از تولدم پدر و مادرم نامم را ت. گذاشته و با همین نام برایم شناسنامه گرفته اند در حالی که از همان ابتدای تولد نزد فامیل و آشنایان به نام الف. نامیده شده و به همین نام مشهور شده ام و نام ت. برایم نامأنوس و غیر معمول می باشد لذا محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است نماینده قضایی خوانده با تقدیم لایحه¬ای که به شماره ۱۱۱-۲/۲/۹۱ ثبت رایانه و پیوست پرونده گردیده در دفاع مفاداً اظهار داشته سند سجلی خواهان طبق مادتین ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت احوال بنا به اعلام و اظهار ولی قانونی خواهان بدون دخالت اداره خوانده تنظیم شده و سند مذکور از جمله اسناد رسمی است و خدشه ای بر آن وارد نیست و نام یاد شده از اسامی ممنوعه نمی باشد لذا تقاضای رد دعوا را دارم دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن نظر به اینکه خواهان ادله¬ای که مثبت ادعایش باشد ابراز نداشته و نام ت. مشمول تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون مارالذکر نمی گردد و از اسامی مغایر با مقدسات اسلامی و زننده یا مستهجن و نامتناسب با جنسیت نمی باشد و تغییر غیر ضرور اسناد رسمی موجب تزلزل این-گونه اسناد می گردد و توجهاً به دفاعیات نماینده قضایی خوانده دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثابت ندانسته و مستنداً به مواد فوق الذکر و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ت.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال از دادنامه شماره ۰۰۸۲-۴/۲/۹۱ شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران تجدید نظرخواسته طبق دادنامه مذکور درخواست تجدیدنظرخواه به خواسته تغییر نام از ت. به الف. حکم به بطلان دعوی صادر شده است با توجه درخواست و اظهارات تجدیدنظرخواه و اظهارات اداره ثبت احوال نام ت. نامی است که پدر و مادر خواهان در زمان تولد برای خواهان تعیین کرده اند. نظر به اینکه داشتن نام مورد علاقه از ابتدائی ترین حقوق افراد است و خواهان در انتخاب این نام هیچ دخالتی نداشته و حق خواهان است که احساسات و افکارش در انتخاب نام با احساسات و افکار کسانیکه این نام را برای او انتخاب کرده¬اند فرق داشته باشد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی موجه است و طبق مواد ۴ قانون ثبت احوال ۲ و ۱۹۷ قانون آ. د. م و ۹۵۷ قانون مدنی رأی صادره نقض و حکم به تغییر نام خواهان برای یکبار صادر می گردد و به عهده ثبت احوال است تا نام خواهان را از ت. به الف. تغییر دهد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
دشتبانی – رفعت