عنوان: حق انتخاب نام کوچک

پیام: حق داشتنِ نام مناسب و مورد علاقه، از حقوق مدنی است و از آنجا که شخص، در زمان تعیین نام، اختیاری در اعمالِ این حق نداشته، بعداً می تواند تغییرِ نام خود را درخواست کند.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۶۷۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۲۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ک. با ولایت طفل صغیرش م. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از م. به س. در سند سجلی شماره . . . دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثابت ادعای خود به استشهادیه استناد نموده اینکه هرچند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول در جامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی می باشد ولی حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حقی تعیین آنکه شخص در انتخاب اختیاری داده است نداشته یکی از همین حقوقی می باشد و خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا می باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص حکم به الزام اداره خوانده به تغییر نام از م. به س. در سند سجلی شماره صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی به طرفیت خانم م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۲۳ مورخ ۷/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام خوانده (تجدیدنظرخواه) به تغییر نام خواهان (تجدیدنظر خوانده) از م. به س. در شناسنامه شماره . . . صادرشده است نظر به اینکه اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلایل و مدارکی که موجب ورود خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نگردیده و از جهت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادرشده است علی هذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن ردّ دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی