عنوان: حق تعیین نام توسط اولیاء طفل

پیام: حق تعیین نام برای اولیاء طفل یکبار است که با اعمال این حق در هنگام اخذ سجلی اعمال شده و اولیاء حق تقاضای تغییر آن را ندارند.


مستندات: ماده ۴ قانون ثبت احوال

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۹۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۲۲
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دعوی خواهان ب. ش. ولی قهری م.ش. با وکالت آقای ق.ص. به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر تغییر نام از م. به الف. نظر به اشتهار وی به نام اخیرالذکر به دلالت استشهادیه تقدیمی و عدم دفاع مؤثر خوانده در خور پذیرش است علی هذا دادگاه مستنداً به ماده ۴ قانون ثبت احوال دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به تغییر نام فرزند خواهان از م. به الف. در سند سجلی شماره ۳-۱۰۳۶۵۰-۰۲۰ با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – غفوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال استان تهران (شرق تهران) به طرفیت ب.ش. با وکالت آقای ف.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۱۲ مورخ ۲۸/۴/۹۱ شعبه ۱۲۰ محاکم عمومی مشعر بر صدور حکم به تغییر نام فرزند صغیر تجدیدنظرخوانده از م. به الف از این جهت وارد و مؤثر است که حق تعیین نام اولیاء برای طفل یکبار به انجام رسیده و ایشان نام دلخواه خود را برای طفلشان انتخاب کرده اند از طرف دیگر طفل هم به گواهی اوراق پرونده در حال حاضر صغیر و فاقد شرائط قانونی برای تصمیم گیری است ثالثاً نام تسجیلی در سند رسمی بوده تغییر و تزلزل آن به بهانه مذکور در پرونده وجاهت قانونی نداشته چه بسا طفل پس از بلوغ قانونی به نام انتخابی اول و دوم که از طرف دیگری برای وی انتخاب و تفویض شده علاقمند نباشد فلذا باز هم باعث طرح دعوی و تشکیل پرونده در این خصوص خواهد شد بالنتیجه رأی معترضٌ عنه قابلیت دفاع و ابرام ندارد به ویژه آنکه نام الف. که در حال حاضر مطلوب پدر است اساساً در زمره اسامی مجاز مذکور در کتاب ثبت احوال نمی باشد در نتیجه ضمن نقض رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی نخستین صادر می گردد. این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
 نجفی – عاشورخانی