عنوان: حق تغییر نام کوچک

پیام: مطابق قانون مدنی، هر انسانی، متمتّع از حقوق مدنی است و تقاضای تغییرنام نیز، نوعی تمتّع و بهره وری از حقوق مدنی است.


مستندات: ماده ۹۵۸ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.س. فرزند ع. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام کوچک، بدین شرح که خواهان توضیح داده از ابتدای تولد در بین فامیل به نام ن. شناخته می شده حال آنکه نام وی در شناسنامه م. می باشد و لذا خواهان تغییر نام کوچک خود از م. به ن. می باشد ازنظر دادگاه با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی شناسنامه هر شخص سند رسمی محسوب می شود که تغییر در مندرجات آن نیاز به دلیل متقن و محکمه پسندی دارد که خواهان نتوانسته چنین دلیلی را مطابق ماده ۲۳۰ قانون آ.د.م به دادگاه ارائه نماید مضافاً که اصل در اسناد رسمی اعتبار بخشیدن به این قبیل اسناد می باشد (مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی)، از طرف دیگر نام خواهان (م.) ازجمله اسامی ممدوحه می باشد که به نظر دادگاه جهت موجهی برای تغییر آن وجود ندارد فلذا دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد ۹۹۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد .رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاوسی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.س. طرفیت اداره ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۷۲ مورخ ۱۶/۴/۹۳ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تغییر نام کوچک از م.به ن. صادر و اعلام شده است وارد و موجه می باشد. زیرا حسب مقررات ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی است و تقاضای تغییرنام نیز نوعی تمتع و بهره وری از حقوق مدنی است بر این اساس تجدیدنظرخواهی منطبق با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و با استناد به ماده ۴ قانون ثبت احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به تغییر نام کوچک تجدیدنظرخواه از م.به نازنین با حفظ سایر مندرجات سند سجلی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی