عنوان: حق حبس در تحقق بزه ترک انفاق

پیام: استفاده زوجه از حق حبس، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.


مستندات: تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۲۴۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۲۹
گروه رأی:
کیفری

خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی شهرستان … به موجب شکایت خانم ف. مبنی بر ترک انفاق علیه آقای ح. با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرا بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل شش ماه حبس طبق دادنامه ۲۰۱۲۴۲-۱۹/۱۲/۹۲ غیاباً محکوم می‎نماید. در مرحله واخواهی اعتراض وی را مؤثر ندانسته و عیناً دادنامه غیابی را طبق دادنامه ۲۰۰۱۴۲-۰۴/۰۲/۹۳ تأیید می‎نماید. با اعتراض وی پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می‎شود و دادگاه مذکور به موجب رأی شماره ۹۰۰۵۶۳-۱۶/۰۵/۹۳ ضمن تأیید دادنامه بدوی مجازات حبس را با استفاده از مواد ۴۰، ۴۶، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲ قانون مجازات اسلامی به مدت یک سال معلق می‎نماید. وکیل محکوم‎علیه به موجب لایحه‎ای تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و می‎گوید شاکیه عروسی نکرده و در منزل پدرش زندگی می‎کند. به موجب ماده ۵۳ استنادی شعبه بدوی باید تمکین عام و خاص انجام شود تا مستحق نفقه گردد درحالی که شاکیه غیرمدخوله می‎باشد، لذا به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده به شعبه ۳۶ ارجاع و تحت نظر قرارگرفته و گزارش تهیه می‎گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به نسخ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳-۱۴/۰۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در مواردی که زوجه از حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز استفاده می‎نماید علی رغم عدم تمکین زوجه جرم ترک انفاق در صورت وجود شرایط قانونی اتفاق می‎افتد بنابراین درخواست اعاده دادرسی آقای ح. با استناد به عدم تمکین زوجه و عرف جامعه قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‎باشد و رد می‎شود.
رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام اصل ـ خان بیگی