عنوان: حق حبس زوجه و شکایت کیفری ترک انفاق علیه زوج

پیام: ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، ناسخ رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست.


مستندات: تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۵۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۱۲
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

دادسرای ناحیه ۵ تهران علیه آقای ق.ر. به اتهام ترک انفاق کیفرخواست صادر نموده است (ص۳۰). هر چند دادستان بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده تقاضای کیفر نموده است وکیل زوجه در جلسه محاکمه اظهار نموده که موکلش از حق حبس خود استفاده می کند استفاده از این حق به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مسقط وصف کیفری ترک انفاق است و تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده معارض آن نیست. بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم از اتهام ترک انفاق صادر می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ن. به وکالت از خانم س.الف. علیه آقای ق.ر. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۷۰۳ مورخ ۲۹/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهام ترک انفاق تبرئه گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور نظر به این که دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ همان قانون حکم به تأیید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور ـ شعبانلو