عنوان: حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه

پیام: اگر زوجه متقاضی طلاق باشد و حکم به رد دعوای او صادر شود این حکم واجد اعتبار امر مختومه نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۱۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۶/۱۲
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست (م. ش.) فرزند (م.) با وکالت (ر. ر.) و (م.ر.) به طرفیت (و. ع.)  به خواسته طلاق با عنایت به محتویات پرونده  و کپی سند نکاحیه، وجود علقه زوجیّت دایم  به سبب عقد نکاح دایم محرز و مسلم می­باشد. در مورد خواسته با توجه به اینکه در مورخه ۲۶/۱۰/۹۰ در خصوص طلاق اظهار نظر شده و از نظر مقنن در خصوص موضوع رسیدگی شده اظهار نظر مجدّد فاقد وجاهت قانونی می­باشد و با عنایت به اینکه اتفاق جدیدی هم از تاریخ صدور رأی دادگاه رخ نداده تا موجب رسیدگی مجدّد شود لذا دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده و اعتبار امر مختومه دارد و دادگاه به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی  صادر و اعلام  می نماید. رأی صادره حضوری وفق مقررات ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظردر محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس  شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده تهران – عموزادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ش.) با وکالت آقای (م. ر.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۹۱۰۳۹۶-۲۴/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور قرار رد دعوی به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار دارد به نظر وارد است، زیرا در طلاق حادثی بعد که  هر زمان سبب آن فراهم گردد هر یک از زوجین می توانند دادخواست طلاق علیه یکدیگر به دادگاه تسلیم نمایند، بنابراین موضوع نمی­تواند مشمول اعتبار امر مختومه گردد لذا با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار ارسال  میگردد. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه

معنوی –  مدنی