عنوان: حکم معلق در دعوای تمکین

پیام: حکمِ الزام زوجه به تمکین در صورت تهیه منزل توسط زوج، معلّق محسوب می شود و قابل تأیید نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۰۳۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۲۳
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ز.ج. فرزند الف. با وکالت الف.ع. به طرفیت خوانده م.ج. فرزند ب. به خواسته صدور حکم طلاق به شرح دادخواست تقدیمی؛نظربه مجموع اوراق و محتویات پرونده؛استماع اظهارات خواهان ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل خواهان؛ دفاعیات خوانده و سند نکاحیه به شماره ۱۷۸۰۴ مورخ ۴/۱۲/۸۸، موضوع خواسته و سایر دلایل و قرائن موجود؛ و ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران و عدم احراز موارد مندرج در ماده ۸ قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل ماده ۱۱۳ ۰ قانون مدنی و شرایط مندرج در سند نکاحیه، با توجه به عدم ارائه دلایل شرعی و قانونی بر اثبات ادعا توسط خواهان نیز عدم احراز عسر و حرج و نظربه اینکه در حقوق خانواده و حسب فقه مبین اسلام و قوانین موضوعه نهاد طلاق به عنوان ایقاع در ید زوج است و در مانحن فیه اراده مشارالیها در حدی نیست که مثبت عسر و حرج ایشان از دوره زندگی مشترک باشد. همچنین زوجه دلیل کافی برای اثبات شرایط مندرج در سند نکاحیه ارائه ننموده، وعلی الرغم ادعا، اقدامی برای الزام زوج به تهیه مسکن به عمل نیاورده تا قصد وی برای ادامه زندگی احراز شود بلکه بلعکس زوج از طریق ارسال اظهارنامه و تقدیم دادخواست در شورای حل اختلاف تحت عنوان (دعوت به سازش و بازگشت زوجه به زندگی مشترک) تمایل خود را به ادامه زندگی اعلام نموده است و زوجه حتی درصورت تهیه مسکن حاضر به تمکین و ادامه زندگی نمی باشد و از طرف دیگر استناد وکیل زوجه به حکم نفقه صحیح نمی باشد چراکه از مرجع غیرصالح (شورای حل اختلاف) صادرشده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته؛ مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی ؛حکم بر بطلان دعوی تقدیمی صادر و درخصوص دادخواست متقابل زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین نظربه استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و اینکه زوجه علی الرغم تهیه مسکن توسط زوج، حاضر به بازگشت نشده و دلیلی برای توجیه عدم تمکینش ارائه ننموده لذا ادعای زوج ثابت تشخیص داده شده مستنداً به مواد ۱۱۰۴ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۲ از قانون مدنی حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج در محل اقامتگاه وی صادر و اعلام می نماید. بازگشت زوجه به مسکن تهیه شده منوط به تأیید مسکن و اثاث البیت توسط واحد مددکاری می باشد رأی صادره در هر دو شق حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
– رئیس شعبه۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مقدم

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ز.ج. با وکالت خانم الف.ع. به طرفیت آقای م.ج. نسبت به دادنامه شمار ه ۷۸۷- ۳۱/۴/۹۳ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران نسبت به آن بخش که بر الزام تجدیدنظر خواه به تمکین اشعار دارد به نظر وارد است زیرا دادگاه محترم بدوی در رأی صادره تمکین زوجه را منوط به تأیید تهیه مسکن و اثاث البیت توسط مددکار نموده است که این خود از مصادیق احکام غیر منجز و معلق است و قابل تأیید نمی باشد لذا این بخش از رأی نقض و حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد .در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ز.ج. نسبت به آن قسمت از رأی که بر بطلان دعوی طلاق زوجه صادرشده است با عنایت به محتویات پرونده صدور حکم به پرداخت نفقه، شکایت زوج علیه زوجه، الزام به تمکین و بخصوص بذل کامل مهریه به تعداد ۵۵۱ عدد سکه بهار آزادی باستثنای مبلغ هشت و نیم میلیون تومان که زوجه دریافت نموده است و بذل کامل حقوق مالی ازجمله اجرت المثل حکایت از عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک و درماندگی وی از ادامه زندگی با زوج دارد لذا این دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی مستنداً به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زوج را الزام به طلاق همسرش می نماید تا در صورت عدم حضور زوج در دفتر طلاق سردفتر طلاق به نمایندگی از دادگاه صیغه طلاق را جاری نماید زوجین فرزند مشترک ندارند اعتبار این رأی ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی کرمانی