عنوان: خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج

پیام: خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج، به علت فقدان عنصر روانی در رفتار زوجه، مصداق بزه سرقت نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۸۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۰۸
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ش.ر. دایر بر سرقت، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، اظهارات و شکایت شاکی و با توجه به اظهارات و دفاعیات متهمه که بنده سرقت نکردم بنده اثاث منزل خودم را بردم، مادرم لیست جهیزیه می خواست بگیرد که نگذاشتم وسایل منزلم بود که بردم؛ علی هذا دادگاه با توجه به رابطه زوجیت فی مابین شاکی و متهمه و توجهاً به دفاعیات متهمه که وسایل متعلق به وی و جهیزیه وی بوده، لذا به لحاظ فقد ارکان وقوع جرم سرقت اتهامی را متوجه متهم ندانسته و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهمه موصوف را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک ـ محمدنژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. از دادنامه شماره ۲۰۰۱۱۳ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۲ قرچک که به موجب آن نسبت به شکایت وی علیه همسرش خانم ش.ر. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نمی باشد. زیرا اگرچه تعویض قفل درب منزل مشترک توسط آقای الف.ع. و بدین وسیله از ورود همسر به منزل مشترک جلوگیری کردن و یا مراجعه زوجه یعنی خانم ش.ر. به منزل مشترک و اقدام به تعویض مجدد قفل درب منزل مشترک و انتقال برخی از لوازم منزل به محل دیگری از رفتارهایی است که صحیح به نظر نمی رسد و نه تنها باعث کمک به حل مشکلات نمی نماید بلکه باعث تشدید مشکلات نیز خواهد شد اما مطالعه پرونده حاکی از این است که عنصر روانی جرم سرقت در رفتار خانم ش.ر. مشهود نمی باشد. علی هذا در نتیجه به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ صادقی