عنوان: خواندگان دعوای اثبات نسب

پیام: دعوای اثبات نسب باید به طرفیت کلیه وراث زنده متوفای منتسب الیه اقامه شود در غیر این صورت، قابل استماع نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۹۹۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۲۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای ع.م. فرزند ع. با وکالت خانم الف.ن. به طرفیت آقای ع.س. فرزند الف. ۲- اداره ثبت احوال تهران به خواسته اثبات نسب مرحوم ح. ـ ح. ـ مشهور و معروف به الف.م. و مشارٌالیه نیز فرزند مرحوم ح. می باشد و همچنین دادخواست آقای ع.م. (ح.) فرزند ع. به طرفیت وراث مرحوم ح. شامل ۱- ح. معروف به الف.م. ۲-م. ۳- م. و وراث مرحوم ح. معروف به الف.م. (ح.) و وراث مرحوم ح. ۱- ح. ۲-م. ۳-م. جملگی ح. و وراث مرحوم ح.ح. فرزند م. مشهور به الف.م. وراث مرحوم ح.ح. ۱- ع. ۲- ع. ۳-ک. ۴- س. ۵- ع. ۶- م. ۷- ف. همگی ح. از وراث مرحوم ح.ح. می باشد وراث مرحوم ع.ح. فرزند ح. شامل: ۱- م. ۲-ع. ۳- م. ۴- م. جملگی ح. و وراث مرحوم ع. می باشند به خواسته جلب ثالث خواندگان دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده به دادخواست های مطروحه ایرادات عدیده ای وارد است اولاً مدرکی که مبین مشخص بودن ورثه تمام خواندگان دعوی جلب ثالث باشد ارائه نگردیده است ثانیاً آنچه باید ملاک در طرح دعوی باشد می بایست تمام ورثه اشخاصی که خواهان ادعای اثبات نسب به نامبردگان را دارد به طرفیت آن ها طرح دعوی گردد. نه اینکه بعضی از آن ها دعوی به طرفیت آن ها صورت گیرد به طوری که اشخاصی که خواهان خواستار انحصار وراثت نسبت به آن ها شده بالغ به صدسال است که فوت نموده اند و با توجه به اشخاصی را که به عنوان ورثه آن ها قید نموده و بیشتر آن ها فوت کرده است که می بایست به طرفیت ورثه زنده طرح دعوی نموده که احتمال چندین برابر ورثه فعلی می باشد که طرح دعوی گردیده است. ثالثاً اشخاصی که به عنوان ورثه معرفی شده اند می بایست قطعی و منجز به عنوان ورثه معرفی گردند درصورتی که خواهان بر اساس کتاب امار دارالخلافه بعضی از ورثه را معرفی و اعلام نموده است رابعاً آنچه از همه مهم تر است دعوی به طرفیت کسانی طرح شده است که فوت نموده اند درصورتی که نامبرده می بایست دعوی به طرفیت کلیه ورثه افرادی که ادعای نسب به ترتیب دارد و زنده می باشند طرح دعوی نماید و یا اینکه دعوی اصلی را به طرفیت یک ورثه بنام ع. که از فرزندان ک. می باشد طرح نموده است لهذا با توجه به اینکه دعوی اثبات نسب از زمره دعاوی انفکاک ناپذیر بوده و قابل تجزیه نمی باشد و دعوی می بایست به طرفیت کلیه ورثه زنده اشخاص مورد اثبات نسب صورت گیرد لذا با توجه به اینکه دعوی بدین نحو با ایرادات فوق طرح گردیده لهذا مستنداً به ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی قرار ردّ دعاوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حاتمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت خانم الف.ن. و آقای ع.ع. به طرفیت آقای ع.س. و غیره . . . و ثبت احوال ـ نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۷- ۳۱/۶/۹۲ اصداری از شعبه ۲۳۹ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات نسب قرار ردّ دعوی صادرشده است. بدین نحو که خواهان اعلام نموده مرحوم م.ح. (معروف و مشهور به الف.م.) در سال ۱۳ هجری قمری اموالی از خود را وقف نموده از جمله مسجد گذر ل. در بازار و تولیت آن را به افراد ارشد ذکور بعد از خود واگذار نموده اکنون خواهان مدعی است فرزند ارشد ذکور در حال حاضر نمی باشد و درخواست اثبات نسب نموده که دادگاه با توجه به ۵ نسل قبل از خواهان و عدم اعلام شناسنامه و آدرس خواندگان قرار ردّ دعوی صادر نموده لذا با توجه به دلایل دادگاه و اظهارات طرفین در این دادگاه و اینکه دادنامه صادره با رعایت مقررات قانونی تصدیر گردیده و دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض ٌعنه تأیید می گردد این رأی ظرف ۲۰ روز فرجام پذیر در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی