پیام: درخواست عزل قیم از وظایف دادستان بوده و محجور و هر ذینفعی می بایست وجود موجب عزل قیم را به دادستان اطلاع دهد؛ بنابراین اگر شخص ذینفع درخواست عزل قیم را مستقیماً در دادگاه مطرح نماید، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ر. د. چ. با وکالت آقای ی. ص. به طرفیت آقای ف. م. به خواسته درخواست عزل قیم که طی دادنامه شماره 2937 شعبه 225 سابق دادگاه به سمت قیم منصوب گردیده است. صرف‌نظر از اینکه خواهان هیچ دلیلی در خصوص ذی علاقه بودن خود نسبت به محجور به دادگاه ارایه ننموده است و لایحه تقدیمی از طرف دادیار شعبه یازده اداره امور سرپرستی حاکی است اولاً: موارد اعلام شده از جانب نامبرده به فرض ذی علاقه بودن، آن هم بعد از (اثبات زوجیت) ناصحیح بوده و کلیه اقدامات قیم تاکنون با مجوز شعبه دادیاری صورت گرفته است، ثانیاً: درخواست عزل قیم امری است که مطابق قانون امور حسبی منحصراً در اختیار دادستان می‌باشد. با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه درخواست عزل قیم مطابق ماده 97 قانون امور حسبی از وظایف دادستان بوده و محجور و هر ذی علاقه ای می‌بایست وجود عزل قیم را به دادستان اطلاع و اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را بنماید. علی هذا دادگاه با عنایت به اینکه خواهان بدون اعلام به دادستان درخواست عزل قیم را مستقیماً به دادگاه ارایه نموده است خواسته خواهان را در وضعیت فعلی منطبق با ماده 97 قانون امور حسبی ندانسته و با استناد به مفاد ماده 2 ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادر ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 247 دادگاه عمومی وحقوقی یک تهران – لطیفی

مطلب مرتبط :  شرط مطالبه سود سهام

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ی. ص. به وکالت از ر. د.چ. به طرفیت ف. م. نسبت به دادنامه شماره 1077 مورخ 1393/9/29 صادره از شعبه 247 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته درخواست عزل قیم (تجدیدنظرخوانده) مهجور پ. م. صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا طاهری – پرویز رحیمی