عنوان: خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین

پیام: اگر بعد از طلاق، والدی که صرفاً حق ملاقات طفل را دارد، از استرداد طفل مشترک خودداری کند مرتکب بزه خودداری از استرداد طفل مشترک شده است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۸
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده ف.ح. فرزند م. متهم است به ممانعت از استرداد طفل مشترک به هویت پ. که جهت ملاقات به وی سپرده شده بود. دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکیه خانم م.ن. زوجه سابق متهم و اجرائیه صادره از دادگاه شعبه ۲۷۸ خانواده تهران و سایر امارات و قرائن و کیفرخواست اصداری از سوی دادستان محترم و دادنامه شماره ۸۰۱۶۳۶ مورخ ۷/۱۱/۹۱ اصداری از ناحیه شعبه هشتم دیوان عالی کشور و با این توضیح که حکم طلاق زوجه به موجب دادنامه ۹۰/۱۲۶۱ شعبه اول دادگاه عمومی به لحاظ عسر و حرج زوجه اصدار یافته و حضانت طفل مشترک نیز بر عهده زوجه نهاده شده و زوج صرفاً در هفته یک روز حق ملاقات با طفل مشترک را دارد و آخرین بار که زوجه طفل را جهت ملاقات تحویل زوجه داده (از تاریخ طرح شکایت) از استرداد طفل خودداری نموده و هیچ گونه همـکاری نیز در ایـن زمینه نمی¬کند. علی¬ایحال با عنایت به مراتب و محتویات پرونده و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال لایحه¬ای در دفاـع از خود، دادگاه انتساب بزه معنونه به مشارالیه را محـرز دانستـه و مستنداً به ماده ۶۳۲ از قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می¬نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظراستان تهران می¬باشد.
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ فخاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای ف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۷-۹۲ مورخ ۱۸/۴/۹۲ در پرونده کلاسه ۷۰۰۵۵۵-۹۱ ناظر به دادنامه غیابی شماره ۶۰۰۰۰۵ مورخ ۷/۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن آقای ف.ح. به اتهام ممانعت از استرداد طفل مشترک موضوع شکایت خانم م.ن. و با احراز بزهکاری و به استناد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده دلالت و ایرادی که موجب نقض آن باشد مشهود نیست الا اینکه تجدیدنظرخواه مدارکی در مرحله واخواهی ارائه داده که دلالت بر تحویل طفل از سوی موکلش دارد لهذا دادگاه موکل تجدیدنظرخواه را مستحق تخفیف و مجازات تشخیص داده و با اختیارات حاصل از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب چهار ماه حبس مندرج در دادنامه را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف مینماید و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف موصوف و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون موصوف تأیید می¬نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی