تاریخ نظریه : 1395/11/04
شماره نظریه: 2817/95/7

استعلام:

دادخواست مطالبه مهریه با قید عندالاستطاعه تقدیم شده دادگاه در مقام رسیدگی با توجه به اقرار و یامیزان درآمد .. و احراز می¬کند که زوج خوانده توان و استطاعت پرداخت یک جای مهریه را ندارد ولی برای پرداخت مهریه به صورت مثلاً هر ماه یک سکه استطاعت دارد در چنین مواردی 1-با توجه به میزان استطاعت آیا دادگاه زوج را به پرداخت هر ماه یک سکه محکوم بکند یا خیر؟ 2-در صورتی که جواب سوال اول مثبت باشد و زوج خوانده نیز حکم را قبول کند ولی درمرحله اجرا مدعی عدم استطاعت شود و دادخواست اعسار هم ندهد آیا می¬توان با تقاضای محکومٌ¬له وی را درقبال سکه پرداخت نشده بازداشت کرد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-تعیین میزان اقساط بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از وظایف این اداره کل خارج می¬باشد. 2-اولاً با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 باشد. در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بدیهی است در اعمال مقررات ماده 3 قانون اخیرالذکر تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده ضروری است و عندالاستطاعه بودن مهریه تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه ندارد. ثانیاً مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکرضرورت دارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم‌ٌ له نخواهد بود.

مطلب مرتبط :  مرجع تشخیص مصداق مهریه