مهریه از جمله حقوق قانونی و مسلم زوجه است که نمی‌توان توافقی در خصوص عدم وجود آن داشت و مرد همواره مکلف است تا آنرا به زوجه پرداخت نماید. اما چنانچه مرد به تکلیف قانونی خود در اینخصوص عمل نکند زوجه می‌تواند نسبت به مطالبه آن از طریق قانونی اقدام نماید.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه
خواسته: بدواً صدور قرار تامین خواسته، ثانیاً مطالبه مهریه به تعداد … عدد سکه طلای بهار آزادی مقوم به… ثالثاً، کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی.
دلایل و منضمات:
۱- کپی مصدق سند نکاحیه رسمی شماره … دفترخانه ثبت ازدواج شماره…
۲- کپی شناسنامه و و کارت ملی
شرح خواسته:
ریاست محترم دادگاه
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:
اینجانب… به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ….. تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره …… شهرستان …… درتاریخ ……….. به عقد و نکاح دائم خوانده دعوا درآمده ام. نظر به اینکه حسب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن مالک مهر بوده و پرداخت آن بر عهده شوهر می‌باشد، متاسفانه خوانده علی رغم مطالبه و نیز تمکن مالی از پرداخت آن خودداری نموده و می‌نماید. فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مهریه به نرخ روز، مستند به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ از قانون مدنی و مواد ۱۹۴,۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت … سکه طلای بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی مورد تقاضاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می‌باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می‌شود.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

دادخواست مطالبه مهریه ۱۴

مطلب مرتبط :  اگر مادر در زمانی که حضانت بر عهده اوست ازدواج کند، تکلیف چیست؟