عنوان: دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تغییر ساعات ملاقات فرزندان

پیام: چنانچه در تعیین وقت ملاقات تغییری لازم باشد همان دادگاهی که سابقاً در این مورد اظهار نظر کرده است صالح برسیدگی و اظهار نظر می باشد

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۹۸۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۲/۰۵
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۱ خانم م.ح. به نشانی ق خیابان… به استناد تصاویر مصدق طلاق نامه و شناسنامه و کارت ملی دادخواستی به خواسته صدور حکم ملاقات فرزندان (مشترک) به طرفیت آقای ج.خ. به نشانی ق خیابان… تقدیم و توضیح می دهد به استناد پرونده کلاسه ۸۹۱۴۰۷-۸/۲/۱۳۹۰ همسر شرعی و قانونی آقای ج.خ. بودم؛ به دلیل اختلافات منجر به جدائی گردید و حاصل ازدواج دو فرزند مشترک بنام های ه. و ه. ۱۱ و ۸ ساله می باشد که مدت سه ماه آنـها را ندیده ام تقاضای صدور حکم ملاقات با آنها را دارم لازم به توضیح است برابر تصویر مصدق طلاق نامه پیوست به شماره ۴۳۹۶-۸/۲/۱۳۹۰ دفتر طلاق حوزه ثبتی ق ( شماره دفتر طلاق خوانا نیست) حضانت دو فرزند مورد بحث به زوجه واگذارشده و برای خوانده (پدر) زمان ملاقات تعیین شده است) پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی ق ارجاع می گردد دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ با حضور طرفین تشکیل جلسه داده خوانده اظهار می دارد من در ق نیستم آدرسی که خواهان در دادخواست نوشته مال برادرم می باشد چند ماه است که در ب … سکونت دارم. خواهان اظهار می دارد فرزندان با پدرشان در ب زندگی می کنند و نشانی اعلام شده مربوط به برادرش می باشد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۳۹۴ -۴/۱۰/۱۳۹۱ با توجه به محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ب به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ صادر و پرونده را ارسال می دارد که برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ب ارجاع می گردد دادگاه در وقت فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با اعلام ختم دادرسی طی رأی مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ با شرح دعوای خواهان و اینکه خوانده به موجب رأی شماره ۱۶۰۲-۱۶/۱۱/۱۳۸۹ شعبه هفتم دادگاه عمومی ق از خواهان جدا شده و حضانت فرزندان مشترک به اسامی ه. متولد ۵/۱/۱۳۸۱ و ه. متولد ۸/۱/۱۳۸۴ به عهده زوج نهاده شده است ( حسب طلاق نامه پیوست حضانت فرزندان به مادر واگذار شده است) و در همان دادنامه زمان ملاقات با فرزندان به مدت ۸ ساعت در محل اقامت زوجه با فرزندان تعیین شده است لذا صرف نظر از اینکه فرزندان مشترک به سن بلوغ رسیده اند و از حضانت خارج شده اند ولی به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده چنانچه در تعیین وقت ملاقات تغییری لازم باشد همان دادگاهی که سابقاً در این مورد اظهار نظر کرده است صالح به رسیدگی و اظهار نظر می باشد و به نظر این دادگاه مرجع قانونی دادگاه عمومی حقوقی ق در دعوای مطروحه صالح به رسیدگی است با صدور قرار عدم صلاحیت خود پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از اینکه حسب سند رسمی طلاق و دادنامه شماره ۱۶۰۲-۱۶/۱۱/۱۳۸۹ شعبه ۷ دادگاه عمومی ق حضانت فرزندان مشترک بنام های ه. متولد ۱۳۸۱ و ه. متولد ۱۳۸۴ به مادر واگذار شده و برای پدر زمان ملاقات تعیین گردیده است اساساً به استناد بند ۴ ازماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ چنانچه تغییری در وضع اطفال یا حق ملاقات آنان حاصل شود دادگاه صادرکننده رأی می تواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید نظر به اینکه در مورد حضانت فرزندان مشترک و زمان ملاقات با آنان از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ق مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است لذا رسیدگی به دعوای مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ق می باشد لذا با تأیید رأی مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ب حل اختلاف می گردد.
 رییس شعبه ۱۲دیوان عالی کشور – مستشار
 طیبی – حیدری