عنوان: دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است

پیام: زندان اقامتگاه قانونی خوانده (زوج) محسوب نمی شود و در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه صالح مطابق قسمت آخر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین می شود.

مستندات: ماده 1002 قانون مدنی – ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9109970907200897
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/08
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خواسته خانم م.ک. به نشانی ه روستای … به استناد تصویر مصدق سند ازدواج شماره 13009-10/1/1387 دفتر از شماره 63 حوزه ثبتی ه به طرفیت آقای ب.ز. (م.) به نشانی ک زندان … به صدور گواهی عدم امکان سازش برای (صدور حکم طلاق) به علت تخلف از شرط مقرر در سند ازدواج می باشد که حسب دادخواست مذکور خانم ل.غ. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به طور مشروح علت تقاضای موکل خود را بیان نموده است پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ه ارجاع می گردد دادگاه در تاریخ 8/9/1391 در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره 1171-9/9/1391 چون نشانی خوانده از سوی خواهان … ک تعیین شده است لذا به استناد مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ک صادر و پرونده را ارسال می نماید که برای رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی ک ارجاع می گردد دادگاه در وقت فوق العاده 12/10/1391 بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره 1309-12/10/1391 به استناد مواد 1002 الی1010 قانون مدنی انواع اقامتگاه احصاء شده است و خوانده به علت زندانی شدن قهراً در زندان به سر می برد و اقامتگاه اختیاری و انتخابی او نمی باشد و ماده 1002 قانون مدنی زندان را اقامتگاه تعریف نکرده و به استناد مواد 26 و27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ه صادر و پرونده را برای حل اختلاف و رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که برای رسیدگی به این شعبه ارسال می گردد.

مطلب مرتبط :  مهلت رجوع از طلاق توافقی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ماده 1002 قانون مدنی که در تعریف اقامتگاه اشخاص می باشد به طور صریح و یا ضمنی زندان را اقامتگاه مشخص تعریف نکرده همان طوری که شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی ک استدلال کرده خوانده قهراً به لحاظ خاصی در زندان … ک زندانی شده و محل مذکور بر اساس اختیار وی انتخاب نشده است لذا به استناد قسمت اخیر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دادگاه صالح برای رسیدگی نسبت به موضوع دعوا دادگاه عمومی و حقوقی ه می باشد مضافاً به اینکه اولاً: عقد درحوزه ثبتی ه واقع شده و ثانیاً: نشانی طرفین در سند ازدواج پیوست ه تعیین شده است لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 1309-12/10/1391 شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی ک حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه 12دیوان عالی کشور – مستشار
طیبی- اسلامی