عنوان: درج میزان بذل در حکم دادگاه در مورد طلاق خلع

پیام: در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می¬کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می¬شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۲۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۶/۲۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند ۷ تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود وکالت زوجه از زوج در طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند ۷ مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق¬الذکر و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می¬نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می¬تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر ۱۱ ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می¬باشد و درخصوص فرزند دختر ۴ ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته ۲۴ ساعت تعیین می¬گردد؛ نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می¬باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از  ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام¬خواهی در دیوان¬عالی کشور است.
رئیس شعبۀ ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران – حـیـدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر¬خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره ۹۱۰۶۳۳ مورخه ۳۱/۴/۱۳۹۱ شعبۀ محترم ۲۶۳ دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می¬شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را خلعی نوبت اول ولی بذل مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می¬نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در طلاق خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۴۶ قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می¬گردد.
رئیس شعبۀ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه
حسینی اراکی –   ارژنگی – مؤتمن