پیام: در صورتی که مستند درخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه و سهام سهامداران، عدم صلاحیت اعضای هیات مدیره باشد، رسیدگی به دعوی ابطال صورت جلسه، متوقف بر ابطال صورت جلسه مجمع و هیات مدیره مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف. پ. با وکالت اتفاقی خانم ف. ز.ف. به طرفیت شرکت م. (سهامی خاص) به شماره ثبت 118460 مورخ 30/9/74 با وکالت د.ف. پ. به خواسته ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه و سهام سهامداران شرکت سهامی خاص م. مرکز الف. در مورخ 9216/6/92 در دفتر اداره ثبت شرکت ها با احتساب هزینه دادرسی، دادگاه نظر به اینکه ماحصل خواسته خواهان ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه و سهام سهامداران شرکت خوانده به لحاظ عدم وجود صلاحیت برای اعضای هیات مدیره شرکت به جهت شمول بند 2 ماده 111 قانون تجارت می باشد علی هذا دادگاه با عنایت به بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه رسیدگی به دعوی حاضر مبنی بر ابطال صورت جلسه مجمع، فرع ابطال صورت جلسه مجمع و هیات مدیره مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت به اعتبار ادعای عدم صلاحیت اعضای هیات مدیره می باشد، بنابراین دعوی مطروحه به کیفیت مذکور قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران – مسعود نعمتی

مطلب مرتبط :  طرح دعوی به طرفیت مشاور املاک

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. پ. با وکالت ف. ز.ف. به طرفیت 1- شرکت سهامی خاص م. مرکز الف. به شماره ثبت 118460 2- م. ج. 3-ع. الف. ج. 3- ه. ش. 4- ع. ب. ع. 5- ج. الف. ح. 6- ع. ع.س. نسبت به دادنامه 947/93 شعبه محترم بدوی که طی آن خواسته تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه و سهام سهامداران شرکت مذکور با احتساب هزینه دادرسی منجر به صدور قرار رد شده است، دلیلی که موجب نقض دادنامه مذکور باشد ملاحظه نشد. فلذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد، لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی – بهزاد ابراهیمی