عنوان: درخواست تغییر نام کوچک به دلیل اشتهار به نام دیگر

پیام: اگر نام خواهان از اسامی رایج و مصطلح و مذهبی برای طبقه اناث باشد صرف اشتهار وی به نامی غیر از نام سجلی، مستمسک مناسبی برای تغییر نام شناسنامه ای نخواهد بود.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220101475
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/28
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه . . . تهران به طرفیت ف.غ.، دادنامه شماره 9209970228700880 مورخ 29/8/92 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن الزام اداره تجدیدنظرخواه به تغییر نام تجدیدنظر خوانده از (ف.) به (م.) می باشد، مآلاً مخدوش و درخور نقض است زیرا نام (ف.) از اسامی رایج و مصطلح و مذهبی برای طبقه اناث است و اشتهار تجدیدنظر خوانده به نامی غیر از نام سجلی خود، این امر مستمسک مناسبی برای تغییر نام شناسنامه ای نخواهد بود بنا به مراتب این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را که خلاف این معنا صادر گردیده مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

مطلب مرتبط :  مطلق روابط جنسی میان زوجین مسقط حق حبس زوجه