رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۰۱۰۰۷۵۳ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۰۱۰۱۳۵۸  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف. ح. ش. به طرفیت اداره ثبت‌ احوال به خواسته رسیدگی و صدور حکم به تغییر شناسنامه از بابت تاریخ تولد از ۱۳/۹/۶۵ به ۱۳/۹/۶۹ و صدور شناسنامه جدید، با این توضیح که خواهان اظهار داشته از قبل از تولد ایشان خانواده‌­شان فرزندی داشته‌اند که فوت نموده‌اند و شناسنامه فرزند متوفی را جهت ایشان استفاده نموده‌اند و پس از اخذ نظریه پزشکی وارده به دفتر شعبه به شماره ۹۳۱۰۰۹۲۲۱۰۱۰۱۸۳۳ – ۲۲/۱۰/۹۳ سن خواهان حدود بیست و شش سال تخمین زده شده است و طی لایحه‌ای وارده به دفتر شعبه به شماره ۹۳۱۰۰۹۲۲۱۰۱۰۱۸۳۳ – ۲۲/۱۰/۹۳ با کاهش خواسته تقاضای صدور شناسنامه با تاریخ تولد ۱۳/۹/۶۷ نموده‌اند و با التفات به مؤدای اظهارات شهود تعرفه شده که مؤید بر فوت فرزند دختر قبل از تولد خانم الف. ح. ش. می‌باشد و با توجه به نظریه تخصصی پزشکی قانونی از نظر دادگاه قابل اجابت است دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۴ قانون ثبت‌احوال حکم به تغییر سن تولد خواهان۱۳/۹/۶۵ به ۱۳/۹/۶۷ و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند

سیدابوالفضل سیادتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال  به طرفیت الف. ح.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۵۸ مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به تغییر سن تولد خواهان از ۱۳/۹/۶۵ به ۱۳/۹/۶۷ و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید صادر گردیده است با عنایت به مدارک ابرازی، صرف‌نظر از ماهیت امر، تجدیدنظرخوانده در دادخواست اولیه صدور حکم بر تغییر و تصحیح شناسنامه از بابت تاریخ تولد و صدور شناسنامه جدید را درخواست نموده است و در متن دادخواست تقدیمی توضیح داده که خواهر بزرگتری داشته که به رحمت ایزدی پیوسته و شناسنامه او را به وی اختصاص داده‌اند فلذا ایشان اقرار نموده که شناسنامه متعلق به دیگر بوده است فلذا نمی‌تواند تغییر و تصحیح شناسنامه دیگری را درخواست نماید. به علاوه درخواست ابطال شناسنامه را نیز مطرح نکرده مضافاً اینکه دادگاه بدوی نیز بدون ابطال شناسنامه مورد استفاده، حکم به تغییر سن تولد خواهان بدوی داده است علیهذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با بند های هـ و ج ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دعوی مطروحه را به کیفیت موجود قابل استماع ندانسته قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس ​و مستشار

علیرضا طاهری – پرویز رحیمی