عنوان: درخواست طلاق زوجه به‌دلیل نقض حریم خصوصی وی

پیام: اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاق خواب از مصادیق عسروحرج زوجه می باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۹۹۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۰/۰۷
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ خانم ک.گ. فرزند م. با وکالت خانم پ.د. وکیل پایه یک دادگستری به استناد رونوشت مصدق سند ازدواج شماره ۲۵۲۰ ـ ۷/۷/۱۳۹۰ دفتر ازدواج شماره …. حوزه ثبتی سنندج دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به دلیل عسروحرج زوجه به طرفیت آقای الف.خ. تقدیم وکیل خواهان توضیح می دهد برابر سند رسمی نکاحیه موکل همسر دائمی خوانده است بنا به اظهار موکل و دلایل و مدارک استنادی و پرونده شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج خوانده به دلیل مصرف مکرر مواد مخدر (شیشه) دچار یک سری اختلالات روحی و روانی گردیده که موجب اختلافات زوجین شده است خوانده شدیداً نسبت به همسرش شکاک و بدبین است و در منزل خودش دوربین نصب کرده و در طول شبانه روز موکل را تحت نظر قرار داده درحالی که در این مدت از سوی موکل کوچکترین مورد غیراخلاقی مشاهده نشده است ولی شب ها موقع خواب موکل را مرتب تهدید به مرگ می نماید تا جایی که موکل ناچار از ترس تا صبح بیدار می نماید و موکل را مورد ایراد ضرب قرار داده و مواد مخدر مصرف (شیشه) می نمود و با وجود تعهد در دفتر اسناد رسمی شماره ….تحت شماره ۳۰۳۰۸ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۱ اقرار خوانده مؤید صحت اظهارات موکل می باشد ولی مجدداً در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۱ در راهروی دادسرای عمومی سنندج با موکل نزاع نموده که صورت جلسه شده است با تقدیم دادخواست مستنداً به مواد ۱۱۰۳ـ ۱۱۳۰ ـ ۱۱۳۳ ( اصلاحی) قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق موکل می شود آقای ت.س. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی می کند شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سنندج به موضوع رسیدگی و از دادسرای عمومی سنندج پرونده استنادی وکیل خواهان را مطالبه می نماید دادگاه در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ با حضور طرفین پرونده وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد خواهان اظهار می دارد بنده همسر شرعی خوانده هستم فرزندی نداریم مطابق فیلم ارائه شده و هارد که تقاضای بازبینی آن می شود و در عسروحرج هستم وکیل خواهان اظهار داشت خوانده در محل زندگی مشترک و اتاق خواب دوربین نصب کرده و موکل را مورد ایراد ضرب وجرح قرار داده و به همسرش فحاشی می کند و مواد مخدر از نوع شیشه مصرف می نماید و حتی از روابط زناشویی با زنش فیلم برداری نموده است وکیل خوانده اظهار می دارد اولاً ادعای اعتیاد موکل تکذیب می شود حسب اظهار موکل او به طور تفریحی مواد مخدر مصرف نموده و در مورد نصب دوربین اولاً دوربین مداربسته بوده و برای این بوده که کسی مزاحم تلفنی زوجه شده بود و موکل حاضر است معاینه پزشکی شود ـ در مورد ایراد ضرب باید توضیح بدهم موکل تنها یک سیلی به زنش زده و ایراد ضرب مکرر نبوده است مدت ها بعد باهم رابطه خوب داشته و حتی به مسافرت تهران و همدان رفته اند دوباره زوجه منزل مشترک ترک نموده درحالی که موکل برای او پنج میلیون تومان طلا خریداری کرده است خواهان اظهار داشت ۴ روز به تهران رفته ام تا منزل او که مدعی شده تازه خریداری نموده شناسایی نموده (بابت مهریه درباره آن اقدام کنم) دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند دادگاه در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ تشکیل جلسه داده و پرونده استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن را در پرونده درج می کند بر اساس آن آقای الف. ((خ.) ) در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ علیه همسرش با مادرش به اتهام سرقت کامپیوتر و دو عدد فلش و (مموریmemory)  و یک عدد دستگاه دیـ وی ـ آر و خیانت درامانت شکایت نموده است در پرونده مذکور به صورت شبانه روزی فیلم برداری می شده و حتی از روابط زناشویی هم فیلم تهیه شده برابر پرونده عنوان گردیده زوج سابقه اعتیاد داشته و قبلاً شیشه مصرف می کرده ولی در حال حاضر ترک کرده متهمه خانم گ. اظهار داشته چون شوهرش از روابط جنسی با وی فیلم گرفته بود با اجازه دادستان این دستگاه را برداشتم و به دادستان تحویل داده ام و پرونده در مرحله تحقیقاتی می باشد داور زوجه در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ اعلام می کند مصلحت در جدایی زوجین می باشد و داور زوج هم نظریه خود را تقدیم دادگاه می نماید دادگاه در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۱ پرونده مربوط به شکایت بانو گ. علیه زوج مبنی بر افترا و تهدید و توهین و شرب خمر را ملاحظه که حسب مندرجات آن با رسیدگی قرار مجرمیت صادر و در شعبه ۱۰۳ دادگاه جزایی مطرح رسیدگی می باشد زوجه حسب گواهی مورخ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ پزشکی قانونی سنندج باردار نمی باشد خانم الف.س. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی می کند حسب تصویر مصدق رأی شماره ۹۳۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی کیفری سنندج زوج به اتهام قذف به هشتاد ضربه تازیانه و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به اتهام توهین و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به اتهام تهدید نسبت به زوجه محکوم شده است دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۵۹۳ مورخ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ به طور مشروح و مستوفی دعوای خواهان را منعکس و با توجه به اظهارات طرفین وکلای آنان و نظرات داوران و تهیه فیلم از سوی خوانده در مورد روابط زناشویی (زوجین) و نصب دوربین در اتاق خواب و در هال ساختمان ـ فحاشی و تهدید زوج نسبت به زوجه و مصرف مواد مخدر از سوی زوج به عنوان تفریحی بر اساس مندرجات پرونده و تحویل دستگاه فیلم برداری از سوی زوجه به دادستان (محترم) و محتویات پرونده کیفری و مستنداً با قاعده فقهی (لا ضرر و لاضرار فی الاسلام) و آیات شریفه ۲۳۱ و ۲۸۶ سوره مبارکه (و عاشروهن بالمعروف … فامساکو هن بمعروف) و لا یکلف اله نفساً الا وسعها) و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با وارد دانستن دعوای خواهان حکم به محکومیت زوج به مطلقه نمودن زوجه را صادر و اعلام می دارد و نوع طلاق را با عنایت به قضایی بودن آن بائن اعلام و عده آن را از تاریخ وقوع طلاق سه طهر اعلام می نماید و توضیح می دهد اجرای مفاد مواد ۱۱۳۴ ـ ۱۱۳۵ ـ ۱۱۴۰ ـ ۱۱۴۱ قانون مدنی را به عهده مجری صیغه طلاق محول می نماید و در صورت عدم اجرای حکم از سوی زوج ، دادگاه رأساً نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام خواهد نمود طرفین فرزند مشترک ندارند و حسب گواهی پزشکی زوجه باردار نمی باشد زوجه در مورد حقوق شرعی و قانونی اش به صورت مستقل مطالبه کرده است لذا دادگاه خود در این موارد مواجه با تکلیفی نمی داند پس از ابلاغ رأی دادگاه زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره ۳۹۶ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید رأی در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۲ به زوج ابلاغ و نامبرده در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار غیراخلاقی و بدون مجوّز قانونی فرجام خواه نسبت به زندگی خصوصی فرجام خوانده مبنی بر نصب دوربین فیلم برداری در اتاق خواب و سالن (هال) منزل مسکونی و فیلم برداری از روابط خاص زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده وکیل او در توجیه علّت فیلم برداری و مداخله دادستان محترم برابر مندرجات پرونده کیفری و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته ابرام می گردد النهایه مستنداً به مادتین ۲۶ و۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که به هنگام رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و صدور رأی حاکمیت داشته مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رأی دیوان عالی کشور قرار می دهد.
رئیس شعبه ۱۲دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی