عنوان: درخواست طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج

پیام: صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط و طلاق از جانب زوجه نیست. بلکه وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی شرط است.


مستندات: ماده ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۵۹۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۱۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

خواهان و.ن. فرزند ع. به طرفیت خوانده م.خ. فرزند ح. دادخواست به خواسته صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته به موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی، زوجه به عقد دائمی زوج درآمده است و بنا به دلایل اینکه زوج اعتیاد به مواد مخدر دارد، برای چهار سال اول زندگی اعتیاد داشته است، سوء رفتار دارد، فحاشی و توهین می کند، دست به زدن دارد؛ ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی باشد. زوجه حاضر است ۲۸ عدد سکه از مهر خود را در قبال طلاق بذل کند، الباقی مهر را در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد جهاز در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد نفقه معوقه ادعائی ندارد. اجرت المثل ایام زوجیت را در آینده مطالبه خواهد کرد و حضانت طفل مشترک به زوج واگذار می شود. نفقه فرزند بعهده زوج می باشد. حق ملاقات، هفته ای ۴۸ ساعت آخر هفته، برای زوجه محفوظ باشد. زوجه حملی ندارد. زوج در مقام دفاع بیان می کند: قبلاً اعتیاد به مواد مخدر داشته ام، ترک کرده ام. فحاشی و توهین نکرده ام. همسرم شب ها دیر به خانه می آید و با تلفن همراه پیامک بازی می کند. کار خانه را انجام نمی دهد و قول و تعهد می دهم برای همسرم هر کاری که می خواهد، انجام بدهم. دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده، ملاحظه اظهارات شاهدان طرفین دعوی که حکایت بروز اختلاف فیمابین زوجین، بخصوص شاهد تعرفه شده از سوی زوج که بیان کرده است: بارها اقدام به وساطت در رفع اختلاف زوجین کرده است و ملاحظه نظریه داوران تعیین شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی ما بین زوجین، خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستنداً به ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ از قانون مدنی و ماده ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ از قانون حمایت خانواده مذکور، حکم طلاق را جهت اجرای صیغه طلاق خلع با رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی طلاق را صادر و اعلام می نماید. ضمناً مدت اعتبار این گواهی ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق، سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای طلاق خواهد داشت. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و ظرف بیست روز در موعد قانونی قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۵ دادگاه عمومی خانواده تهران – اشجعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ش. به طرفیت خانم و.ن. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره ۷۶۹ مورخه ۱۸/۰۵/۹۳ صادره از شعبه ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران، که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق خلع صادر شده است؛ با توجه به محتویات پرونده، بنظر دادگاه اعتراض وارد است. بدلیل اینکه زوجه چه در پرونده و چه در جلسه دادگاه مورخه ۱۸/۰۹/۹۳ اعلام کرده است که از زندگی با زوج تنفر و کراهت شدید دارم و حاضر به ادامه زندگی نیستم و دلیل محکمه پسندی بر ادعای خود که علت این کراهت را توجیه نماید، ارائه نکرده. در رابطه با اعتیاد زوج نیز برابر اقرار خود زوجه در جلسه ۱۸/۰۹/۹۳ سالها قبل مدتی از مواد استفاده کرد، ولی سالهای زیادی ترک کرده و دیگر استفاده نکرده و نمی کند. پس شرط ضمن عقد بنظر دادگاه محقق نشده، چون اعتیاد مضری در کار نیست. در رابطه با سوء رفتار زوج هم، دلیل و مدرکی ارائه نکرده است و از طرفی با وجود تنفر و کراهت شدید، حاضر به بذل حقوق مالی خود و توافق با زوج نشد و لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ ق آ.د.م. ضمن نقض دادنامه مارالذکر، حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره پس از ابلاغ، بمدت ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
آل حبیب – علیخانی