عنوان: درخواست فسخ نکاح به علتِ کتمانِ ازدواج سابق

پیام: عدم اعلامِ ازدواجِ سابق از سوی زوجه، از موجبات فسخِ نکاح است.


مستندات: ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۹۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۱۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درباره ی دادخواست آقای الف.ش. فرزند ن. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت خانم م.م. فرزند م. به خواسته اعلام فسخ نکاح به لحاظ تدلیس و فریب در ازدواج دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق سند نکاحیه و شناسنامه مصدق خواهان و اقرار طرفین، وجود علقه زوجیت بین طرفین را محرز دانسته خواهان وکیل ایشان ضمن دادخواست و در جلسه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۲ دادگاه اعلام کردند زوجه قبل از ازدواج با خواهان، ازدواج دیگری داشته و آن را کتمان کرده است و اخذ شناسنامه المثنی که در آن نام شوهر قبلی خود را حذف کرده و در سند نکاحیه وی دوشیزه معرفی شده است خوانده ضمن تقدیم لایحه ثبت شده به شماره ۸۶۷ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۲ و در جلسه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۲ ضمن پذیرش ازدواج اول ایراداتی را به دعوای مطروحه بیان کرده است اینکه فسخ از ایقاعات است و دعوای خواهان مطابق قانون طرح نشده، ازدواج اول خود را به خواهان و پدر وی اطلاع داده، کیفیت اجرای مراسم عروسی و سادگی آن بیانگر ازدواج دوم می باشد اعمال حق فسخ فوری می باشد و بیماری قلبی به تنهایی برای فسخ کافی نیست و اینکه ازدواج قبلی از صفاتی نیست که زوجه موظف به اعلام آن باشد و ازدواج قبلی غیرمدخوله از شروطی نیست که عقد متبایناً به آن واقع شده باشد، نظر به مراتب فوق با توجه به سند نکاحیه که در آن به دوشیزه بودن زوجه (خوانده) اشاره شده است و برخلاف دفاع خوانده مبنی بر اینکه ازدواج قبلی از شروطی نیست که عقد متبایناً به آن واقع شده باشد و ازدواج قبلی از صفاتی نیست که زوجه موظف به اعلام آن باشد، در حقیقت اینکه زوجه دارای سابقه قبلی ازدواج باشد یا خیر از کمالات و امتیازات زوجه بوده و عرف جامعه حساسیت خاصی در مورد اینکه دختری سابقه نکاح داشته باشد وجود دارد بنابراین دادگاه مستنداً به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی نکاح فیمابین طرفین را از تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ فسخ شده و منحل اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به طرفیت آقای الف.ش. با وکالت آقای الف.ح. از دادنامه شماره ۵۷۸- ۸/۴/۹۲ شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به فسخ نکاح صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ و ۳۶۸ قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی

با توجه به اینکه زوجه مدعی است قبل از عقد نکاح، زوج را در جریان عقد سابق خویش قرار داده و موضوع به وی اطلاع داده است و شهود نیز اعلام کردند در مذاکرات قبل از عقد از زوجه پرسیده اند آیا سابقه ازدواج را به زوج اطلاع داده است و نامبرده پاسخ مثبت داد از سوی دیگر زوج اذعان دارد که هنگام عقد از نامزد داشتن قبلی زوجه اطلاع داشته ولی از عقد سابق اطلاعی نداشته و اینک پس از ۱۴ سال درخواست فسخ نکاح نموده است و با توجه به اینکه زوجه به ادعای اطلاع زوج از عقد سابق از اقامه بینه عاجز بوده و بحکم قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی منـــکر حق احلاف زوج را بر عدم علم دارد که این موضوع در رسیدگی محاکم بدوی و تجدیدنظر رعایت نشده است لذا دادرسی ناقص تشخیص دادنامه فرجام خواسته شماره ۰۰۱۹۸۸-۲۹/۱۱/۹۲ صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور-مستشار شعبه
فاضل – رزاقی
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.م. به طرفیت آقای الف.ش. با وکالت آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۸- ۸/۴/۹۲ اصداری از شعبه ۲۴۴ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران بدین شرح به موجب دادخواست زوج و به علت تدلیس عقد ازدواج بین زوج فسخ گردیده و به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۸ – ۲۹/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی تأیید گردیده در اثر فرجام خواهی پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور بررسی و به لحاظ حق احلاف زوجه دادنامه صادره نقض و پرونده به این دادگاه اعاده گردیده نهایتاً با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوت و به موجب صورت جلسه تنظیمی و درخواست زوجه از زوج تا در خصوص مورد قسم یاد نماید و زوج مراتب احلاف را اجرا و قسم یاد نمود که زوجه در زمان ازدواج به وی نگفته است قبلاً ازدواج نموده است علی هذا با توجه به مراتب و مراسم احلاف دادگاه تجدیدنظر خواهی را غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می گردد این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ فرجام پذیر در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی