عنوان: درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر

پیام: مادر صرفاً در صورت غیر بالغ بودن فرزندش می تواند مستند به ماده ۶ قانون حمایت خانواده نفقه وی را از پدر مطالبه کند اما در صورت بالغ بودن فرزند، دادخواست باید توسط خود وی مطرح شود.

شماره دادنامه قطعی :
٩٢٠٩٩٧٠٢٢٤٠٠١٥٧٨
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم هـ .ت. فرزند ب. از طرف فرزند خود بنام خ.ح. به طرفیت خوانده آقای الف.ح. فرزند ک. به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه نفقه جاریه فرزند مشترک از تاریخ ۷/۳/۹۲ تنظیم دادخواست لغایت آینده زمان اجرای حکم مطابق نظر کارشناس دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان ازآنجایی که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه نفقه بر اساس نظریه کارشناس نمودند که دادگاه موضوع را به کارشناس جهت تعیین و برآورد نفقه فرزند مشترک ارجاع که کارشناس محترم در نظریه شماره۹۲/۲۸۶/۳۳۳ مورخ ۱/۷/۹۲ از تاریخ تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال (دویست هزار تومان) نفقه تعیین و برآورد نمودند که دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و محتویات پرونده و متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه و عدم دفاعیات وجه و محکمه پسند از ناحیه خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته که مستنداً به مواد ۱۲۰۴ و ۱۲۰۶ و ۱۱۹۹ از قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال از تاریخ ۷/۳/۹۲ لغایت آینده در حق فرزند مشترک خ.ح. صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف.ح. به طرفیت هـ .ت.نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۷مورخه۱۵/۷/۹۲در پرونده کلاسه ۰۳۳۳ صادره از شعبه ۲۸۶دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان از تاریخ ۷/۳/۱۳۹۲ لغایت آینده صادر گردد دادگاه باملاحظه پرونده به دلایل زیر اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که حکایت دارد هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و تبصره یک ماده فوق الذکر حکایت دارد سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال قمری است و ماده ۶ قانون حمایت خانواده حکایت دارد مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد .در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند برابر شناسنامه خ.ح. متولد ۲/۱۱/۱۳۷۴ می باشد با توجه به اینکه فرزند مشترک بالای پانزده سال و سن حضانت می باشد و محجوریت وی به اثبات نرسیده است و اینکه فرزند مشترک دیگر طفل نامیده نمی شود تا انطباق با ماده ۶ ق حمایت خانواده باشد ولکن طرح دادخواست مادر برای فرزند نظر به اینکه فرزند بالای ۱۵ سال می باشد خود فرزند می تواند طرح دادخواست نماید و اینکه برابر نص صریح بند پنج ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که حکایت دارد کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد و با توجه به اینکه فرزند از سن حضانت خارج باشد و لذا دادگاه مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ و ۸۴ بند ۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الذکر قرار ردّ دعوی ( قرار عدم استماع دعوی خواهان) صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری