عنوان: دروغگویی منتهی به ازدواج

پیام: صرف دروغ گویی از مصادیق فریب در ازدواج نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220500788
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/10
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ج. با وکالت آقای ر.ت. دایر بر فریب در ازدواج موضوع کیفرخواست شماره 4001040 ـ 921 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت وکلای شاکیه مبنی بر اینکه متهم پس از آشنایی و اطلاع از وضعیت مالی موکل با فریب و امیدهای واهی موفق به ازدواج با وی شـده است، 1ـ معرفی خود به عنوان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان و شاعر و نویسنده و داشتن خانواده فرهنگی و مسلط بودن به سه زبان دنیا، 2ـ داشتن کارت معافیت از نوع خانواده شهید معرفی کرد حال آنکه کارت معافیت از پزشکی داشته است. وکیل متهم اظهار داشت موکل فارغ التحصیل جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان است و در سند ازدواج شماره 3870 وی دانشجوی ارشد روابط بین الملل درج گردید. موکل به شاکیه وکالتی به شماره 38667 ـ 26/5/89 دفتر 172 خمینی شهر جهت اخذ گذرنامه داده و به همراه وکالتنامه مذکور دادن کارت معافیت موکل الزامی است و اظهارات شهود شاکیه در بیان مطالب متفاوت است، دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و اظهارات مأخوذه از مطلعین و شهود و سند نکاحیه طرفین به نظر دادگاه عنصر مادی تشکیل دهنده جرم فریب در ازدواج فعل مثبت مادی است و صرف دروغ گویی (بر فرض صحت) از مصادیق فریب در ازدواج نیست مستند به اصل 37 قانون اساس حکم برائت متهم صادر می شود. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
رئیس شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ولایی

مطلب مرتبط :   ازدواج با خواهر زن درایام عده طلاق رجعی همسر اول

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. با وکالت خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 331 مورخ 29/3/92 صادره از شعبه 1132 دادگاه عمـومی جزایی تـهران که به موجـب آن حکم به برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام فریب در ازدواج صادر شده است نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابی در امور کیفری دادنامه معترض عنه تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی فر ـ طهماسبی