تاریخ نظریه : 1397/03/08
شماره نظریه: 7/97/408


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

همان­گونه که از منطوق ماده 1146 قانون مدنی مشخص است، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل «مالی» که به شوهر می­دهد طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور، عین مهریه، معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. بنابراین، اولاً مال به صورت مطلق به کار برده شده است؛ لذا در موضوع ما­نحن­فیه آنچه که از سوی زوجه در قبال طلاق به زوج بذل می­­گردد، می­تواند غیر از مهریه هم باشد. ثانیاً مال بذل (مال مورد بذل) می­تواند معادل مهریه یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. نتیجتاً در فرض استعلام، زوجه می­تواند تمام یا قسمتی از نفقه یا سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق خلع به زوج بذل نماید.

مطلب مرتبط :  لزوم استعفا از سمت قیمومت و طرح دعوی به طرفیت قیم جدید