دستورالعمل اجرايي روش ابلاغ اعتبار موضوع ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومي كشور (بخشنامه ۲۵۹۵۳/۶۱۸۲/۵۴ مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی)

ذيحسابي و اداره كل امور مالي

الف- روش ابلاغ اعتبار در مورد اعتبارات جاري، عمراني و از محل درآمد اختصاصي و يا اعتبارات تخصيص داده شده رديف‌هاي عمومي به واحدهاي تابعه و استاني كه اعتبارات آنها ضمن بودجه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط منظور شده است به شرح زير مي باشد.

۱- درخواست ابلاغ اعتبار مربوط به هريك از دستگاه‌هاي اجرايي مذكور با امضاي مشترك بالاترين مقام دستگاه اجرايي دارنده اعتبار و يا مقام مجاز از طرف وي و ذيحساب مربوط براساس مشخصات اعتباري مربوط، اعتبارات جاري تخصيص داده شده (شماره طبقه بندي دستگاه – عنوان و شماره طبقه بندي برنامه و فصول هزينه يا رديف عمومي) اعتبارات عمراني تخصيص داده شده (شماره طبقه بندي دستگاه – عنوان و شماره طبقه بندي برنامه و طرح عمراني و يا رديف عمومي و عنوان و شماره طبقه بندي طرح عمراني از محل آن) و اعتبارات از محل درآمد اختصاصي وصولي (شماره طبقه بندي دستگاه – عنوان و شماره طبقه بندي برنامه) حسب مورد با ذكر مبلغ و مشخصات واحد تابعه و استاني گيرنده اعتبار تكميل و به اداره كل خزانه ارسال گردد.

۲- اداره كل خزانه پس از انجام بررسي و تطبيق موضوع مورد درخواست با مشخصات اعتبارات تخصيص داده شده جاري، عمراني و اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي وصولي نسبت به تامين اعتبار اقدام و مراتب موافقت كتبي خود را مبني بر ابلاغ اعتبار بطور مستقيم و راساً توسط ذيحساب و دستگاه اجرايي درخواست كننده اعلام و معادل مبلغ مورد درخواست را به عنوان افزايش موقت تنخواه گردان حسابداري به حساب بانك پرداخت ذيحسابي دستگاه اجرايي درخواست كننده ابلاغ اعتبار واريز مي‌نمايد.

ضمناً چنان‌چه در ابتداي هرسه ماه از سال تخصيص اعتبارات جاري فصل اول و چهارم دستگاه‌هاي اجرايي داراي بودجه متمركز ابلاغ نشود، به منظور حواله وجوه مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي واحدهاي تابعه و استاني دستگاه‌هاي اجرايي مذكور، ذيحساب مربوط ميتواند با امضاي مشترك بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف وي از اداره كل خزانه درخواست تنخواه گردان نمايد و پس از ابلاغ تخصيص اعتبار اقدام لازم نسبت به پابه‌پايي و اعمال حساب آن به عنوان ابلاغ اعتبار بعمل آورد.

۳- ذيحساب و دستگاه اجرايي دارنده اعتبار پس از وصول موافقت كتبي خزانه معادل سهم اعتبار تعيين شده براي هر استان و واحد تابعه را راساً و با درج عبارت ” مراتب اين ابلاغ اعتبار قبلاً به تاييد خزانه رسيده است” به ذيحساب دستگاه اجرايي گيرنده اعتبار، ابلاغ و معادل وجه آن را از محل تنخواه گردان حسابداري موقت دريافتي از خزانه به حساب ذيحسابي دستگاه اجرايي گيرنده اعتبار منتقل و مراتب را به ذيحسابي و دستگاه اجرايي گيرنده اعتبار، خزانه، خزانه معين استان مربوط و حسابرس كل ديوان محاسبات دستگاه اجرايي گيرنده اعتبار در مركز و اداره كل ديوان محاسبات استان مربوط حسب مورد اعلام و در دفاتر ثبت مي‌نمايد.

۴- ذيحسابي و دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار در موارد مذكور و همچنين ساير مواردي كه به موجب مقررات قانون بودجه و ساير قوانين و مقررات اعتبار ابلاغ ميشود بعنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليت‌هاي مندرج در موافقت‌نامه هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص داده شده عمل نمايند.

۵- ذيحساب و دستگاه اجرايي در مركز يا استان بايستي در پايان سال وجوه مصرف نشده مبالغ دريافتي را براساس مشخصات اعتباري به حساب مربوط نزد خزانه يا خزانه معين استان واريز و تاييديه اخذ نمايند تا چنانچه در سال يا سال‌هاي بعد تعهدات پرداخت نشده از محل آن باقي مانده باشد با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند.

۶- عمليات حسابداري وجوه مزبور در دفاتر، صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهايي ذيحسابي دستگاه اجرايي گيرنده اعتبار براساس مشخصات اعتبارات ابلاغي در گروه حساب‌هاي بودجه اي حسب مورد طي سرفصل “اعتبار ابلاغي- جاري”، “اعتبار ابلاغي- عمراني” و ” اعتبار ابلاغي- اختصاصي” (بدهكار) و دستگاه اجرايي (بستانكار) اعمال حساب و حساب‌هاي معين براساس مشخصات اعتبار ابلاغي نگاهداري و عمليات دريافت و پرداخت وجوه مذكور برحسب مشخصات اعتبار مربوط در گروه حساب‌هاي دريافت و پرداخت وجوه ابلاغي اعمال حساب و حساب‌هاي معين مورد لزوم نگاهداري و بابت وجوه ” حساب دريافتي بابت… اعتبار ابلاغي ” گواهي از ذيحسابي ابلاغ دهنده برحسب مشخصات اعتبار ابلاغي اخذ و همراه با فرم‌هاي عملكرد بودجه مطابق مشخصات اعتبارات ابلاغي فوق الاشاره تكميل و ضميمه حساب نهايي ارايه شود.

۷- ذيحسابان و مسوولان ادارات كل امور مالي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مركزي با ابلاغ اين دستورالعمل حتي الامكان از واگذاري هرگونه وجهي تحت عنوان تنخواه گردان پرداخت به ذيحسابان ادارات كل استان‌ها و واحدهاي مستقر در استان‌ها خودداري نمايند ضمناً وظايف ذيحساب در دستگاه‌هايي كه مشمول قانون محاسبات عمومي كشور نبوده و گيرنده اعتبار ميباشند را مديران مالي و ياعناوين مشابه نسبت به انجام اين دستورالعمل اقدام خواهند نمود.

بدين ترتيب دستگاه‌هاي اجرايي كه اعتبارات واحدهاي تابعه و استاني آنان ضمن بودجه وزارتخانه و يا موسسه دولتي مربوط منظور شده است براي واگذاري وجوه واحدهاي تابعه و استاني مخير به انتخاب روش ابلاغ اعتبار و يا واگذاري تنخواه گردان پرداخت خواهند بود بديهي است با انتخاب هريك از روشهاي مزبور بايستي حسب مورد ضوابط تعيين شده در اين دستورالعمل و يا آيين نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده و واريز انواع تنخواه گردان‌ها رعايت گردد.

ب- روش ابلاغ اعتبار در مورد اعتباراتي كه در اختيار يك دستگاه اجرايي بوده و ضرورتاً مي‌بايست توسط ساير دستگاه‌هاي اجرايي هزينه گردد با رعايت ضوابط مذكور در بندهاي قسمت (الف) قابل انجام است.

سيدابوالفضل فاطمي زاده- معاون هزينه و خزانه دار كل كشور