عنوان: دستکاری در شناسنامه

پیام: دستکاری در قسمت عددی و حروفی و حتی تاریخ قمری شناسنامه از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول نیست، بلکه مصداق دستکاری در اسناد سجلی است


مستندات: ماده 10 قانون تخلفات جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه 1370

شماره دادنامه قطعی :
9109970238001005
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/08/27
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ف. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع گزارش اداره ی ثبت احوال غرب تهران، با این توضیح که تاریخ تولد و صدور شناسنامه را در قسمت عددی و حروفی و حتی تاریخ قمری را به عدد دیگری تحریف نموده است. با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ی 5 تهران، گزارش اداره ی ثبت احوال عدم دسترسی به متهم و عدم ارائه ی هرگونه دفاع و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، توجه اتهام به وی محرز است. لذا دادگاه مستنداً به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی نامبرده را بابت جعل به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی و بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. شناسنامه باید از سوی اجرای احکام کیفری جهت اقدام قانونی تحویل اداره ی ثبت احوال شود. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی
در خصوص واخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره 300166ـ06/03/91 صادره از همین دادگاه که به موجب آن به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع گزارش الف. به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است، با مداقه در کلیه ی اوراق و مندرجات پرونده و محتویات لایحه ی واخواهی، ایراد و اشکال مؤثری که موجب خدشه و تزلزل رأی صادره گردد ملاحظه نمی شود. لذا دادگاه مستنداً به ماده ی 218 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد واخواهی، دادنامه ی صدرالاشعار را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف. از دادنامه شماره 298 مورخ 14/4/91 شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره 166 مورخ 6/3/91 صادر و مشعر به محکومیت وی به پرداخت دو فقره جزای نقدی به اتهام جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول (تغییر تاریخ تولد و صدور شناسنامه در قسمت عددی و حروفی و تاریخ قمری) به شماره سجلی … و به شماره مسلسل … متولد 1370 صادره از حوزه 4 صومعه سرا که پس از مخدوش نمودن مشخصات واقعی را مجدداً نگارش نموده از جهت انکار اتهام و اعلام بی اطلاعی از تحریف مندرجات شناسنامه به نظر دادگاه وارد نیست زیرا دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه ننموده، لیکن دلیلی بر احراز جعل تقلب وجود ندارد. این قسمت از رأی به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این جهت تبرئه می شود و عمل ارتکابی از مصادیق ماده 10 قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه تلقی و به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت و ابطال شناسنامه مجعول محکوم می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ مؤمنی
مطلب مرتبط :  تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن