عنوان: دعوای ابطال سند طلاق به علت عدم رعایت مهلت ثبت آن

پیام: طرح دعوای ابطال سند طلاق به استناد عدم رعایت مهلت سه ماهه گواهی عدم سازش جهت ثبت واقعه طلاق، حتی اگر ثبت واقعه خارج از مهلت سه ماه باشد، مسموع نیست زیرا اثر آن صرفاً تخلف سردفتر در ثبت واقعه طلاق است نه بطلان سند رسمی.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۴۴۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۲۱
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ ۴/۸/۹۰ این شعبه و دادنامه شماره ۳۸۵- ۴/۸/۹۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی شماره ۱۷۵۶- ۲۴/۱۲/۸۹ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که رسیدگی به شعبه دیگر محول گردیده است پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر آن استان ارجاع شده است قضات محترم آن شعبه پس از دعوت از طرفین و استماع اظهارات افراد حاضر در جلسه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۷۵- ۲۷/۱/۹۱ با استدلال مفصل رأی بدوی را خالی از خدشه دانسته و تأیید نموده اند که با فرجام خواهی وکیل خانم ش.ع. پرونده به این شعبه ارجاع شده است. دلایل و مستندات و استدلال وکیل فرجام خواه و پاسخ وکلای فرجام خوانده مفاداً تکرار مطالب گذشته می باشد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیّز و دقت در اوراق پرونده و دادنامه شماره ۷۵-۲۷/۱/۹۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات طرفین و استدلال آن ها و متن دادخواست بدوی بر دادنامه فرجام خواسته من حیث المجموع خدشه ای وارد نمی باشد زیرا: وکیل خواهان در متن دادخواست بدوی آورده است: خواهان و خوانده برابر سند شماره ۳۷۶۷- ۲۵/۹/۳۸ به عقد رسمی هم درآمدند و اخیراً اطلاع حاصل شد که خوانده به استناد به حکم عدم سازش به شماره ۳۲۶- ۲۰/۹/۶۹ که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده طبق سند رسمی ۳۴۵۶- ۹/۲/۷۲ غیاباً وی را طلاق داده است. نظر به اینکه ثبت طلاق خارج از فرجه قانونی سه ماه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بوده و حکم قابلیت اجرا نداشته تنظیم سند رسمی باطل می باشد. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته (ابطال رسمی طلاق) را دارد. در جلسه اول دادگاه همین خواسته را تکرار نموده و هیچ گونه ادعایی بر بطلان طلاق نداشته است و صرفاً ادعای بطلان سند رسمی طلاق را داشته است. با توجه به اینکه طبق ماده ۱۳۸۴ ق.م. سند نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است یعنی سند چه رسمی و چه عادی با لذات جز اینکه دلیل بر تحقق عقد یا ایقاع یا هر اتفاق و واقعه حقوقی باشد چیز دیگری نیست درصورتی که شخصی مقر به تحقق عقد یا ایقاع و. . . باشد بطلان سند به دلیل عدم رعایت یک قانون موجب بطلان آن واقعه نمی گردد. و در مانحن فیه خواهان منکر تحقق طلاق نیست وانگهی باطل بودن سند وفق بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اثر حقوقی ندارد به علاوه تعبیر بطلان سند مورد ادعا هم قابل قبول نیست زیرا سند مذکور جزء مسئله مهلت یادشده وفق مقررات تنظیم شده و از یک واقعیت که تحقق طلاق می باشد حکایت دارد به فرض که سردفتر از جهت عدم رعایت مهلت تخلف نموده باشد. علی هذا رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ الهی