تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۸۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که احدی از زوجین به موجب حکم دادگاه مبنی بر حجر، در زمان عقد نکاح مجنون بوده، لکن شخصاً مبادرت به امضای سند نکاحیه نموده باشد، دعوای ابطال سند نکاحیه قابل رسیدگی است؛ اما رسیدگی به دعوای ابطال سند مذکور، علی ­الاصول مستلزم رسیدگی به اصل نکاح (رابطه زوجیت) مصرح در بند ۲ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می­باشد.