تاریخ نظریه : 1397/11/09
شماره نظریه: 7/97/2982

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که احدی از زوجین به موجب حکم دادگاه مبنی بر حجر، در زمان عقد نکاح مجنون بوده، لکن شخصاً مبادرت به امضای سند نکاحیه نموده باشد، دعوای ابطال سند نکاحیه قابل رسیدگی است؛ اما رسیدگی به دعوای ابطال سند مذکور، علی ­الاصول مستلزم رسیدگی به اصل نکاح (رابطه زوجیت) مصرح در بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می­باشد.

مطلب مرتبط :  حضور و نظر قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده