عنوان: دعوای اصلاح شناسنامه متعلق به غیر

پیام: دعوای اصلاح شناسنامه ای که متعلق به غیر است قابل استماع نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۲۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ر.ک. با وکالت خانم ع.م. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته اصلاح شناسنامه شماره ۶۴۲۴ صادره از تهران نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است که خواهری پیش از خود داشته ام که در سال ۱۱/۷/۱۳۴۹ به دنیا آمده است و پدر و مادرم برای وی شناسنامه مذکور را گرفته اند و بعد از مدتی فوت نموده است و سپس من در سال ۱۳۵۴ به دنیا آمدم و والدینم بدون اینکه شناسنامه خواهرم را باطل کنند آن را به من اختصاص داده اند لذا خواستار اصلاح تاریخ تولد از مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۹ به ۱۱/۷/۱۳۵۴ در شناسنامه مذکور هستم دادگاه صرف نظر از صحت وسقم موضوع با توجه به اینکه دادخواست اصلاح شناسنامه ای که متعلق به غیراست بلاوجه می باشد لذا مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رحیمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۶-۲۸/۸/۹۲ شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی خواهان به خواسته اصلاح شناسنامه از حیث تاریخ تولد از ۱۱/۷/۴۹ به ۱۱/۷/۵۴ صادر گردیده است متضمن علل و جهاتی نیست تا موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه موصوف را فراهم آورد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظرخواهی مطابقتی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده ۳۵۳همان قانون قرار مذکور عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
باقری ـ نامدار