عنوان: دعوای اصلاح شناسنامه متعلق به غیر

پیام: دعوای اصلاح شناسنامه ای که متعلق به غیر است قابل استماع نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222801229
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ر.ک. با وکالت خانم ع.م. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته اصلاح شناسنامه شماره 6424 صادره از تهران نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است که خواهری پیش از خود داشته ام که در سال 11/7/1349 به دنیا آمده است و پدر و مادرم برای وی شناسنامه مذکور را گرفته اند و بعد از مدتی فوت نموده است و سپس من در سال 1354 به دنیا آمدم و والدینم بدون اینکه شناسنامه خواهرم را باطل کنند آن را به من اختصاص داده اند لذا خواستار اصلاح تاریخ تولد از مورخ 11/7/1349 به 11/7/1354 در شناسنامه مذکور هستم دادگاه صرف نظر از صحت وسقم موضوع با توجه به اینکه دادخواست اصلاح شناسنامه ای که متعلق به غیراست بلاوجه می باشد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رحیمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران. نسبت به دادنامه شماره 746-28/8/92 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی خواهان به خواسته اصلاح شناسنامه از حیث تاریخ تولد از 11/7/49 به 11/7/54 صادر گردیده است متضمن علل و جهاتی نیست تا موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه موصوف را فراهم آورد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظرخواهی مطابقتی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده 353همان قانون قرار مذکور عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
باقری ـ نامدار

مطلب مرتبط :  قانون حاکم بر احوال شخصیه