عنوان: دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت

پیام: استماع دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت منوط به اثبات نسب است.

شماره دادنامه قطعی :
٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٣٠١١١٢
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/15
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان خانم س.ف. با وکالت آقای س.الف. و خانم م.م. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال عبارت است از محکومیت خوانده به صدور شناسنامه جهت فرزند دختر موکل، وکیل خواهان در شرح خواسته مرقوم داشته است که موکله وی در تاریخ 19/3/90 به مدت یکسال به عقد موقت آقای الف.پ. فرزند ج. در آمده است و مدت عقد منقضی شده و حاصل این ازدواج تولد یک دختـر به نام رها می باشد، نظر به اینکه فرزند متولد شده فاقد شناسنامه می باشد تقاضای صدور حکم محکومیت اداره خوانده به صدور شناسنامه به نام مادر طفل متولد شده را نموده است اینـک دادگـاه با توجـه به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات اداره خوانده طی لایحه ثبت شده تحت شماره 1398-12/5/92 صرف نظر از اینکه مطابق بند یک ماده 21 قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج موقت درصورت باردار شدن زوجه الزامی می باشد نظر به اینکه تقاضای صدور شناسنامه برای طفل متولد شده فرع بر اثبات نسب می باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت مطروحه صحیح ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

مطلب مرتبط :  صلاحیت محلی دادگاه و خواندگان دعوی تغییر نام در سند سجلی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت خانم م.م. و آقای س.الف. به طرفیت الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 413 مورخ 12/5/1392 صادره در پرونده کلاسه شعبه 111 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته صدور شناسنامـه جهـت دختر خواهـان می باشـد با عنایـت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ مداح