عنوان: دعوای تجویز ازدواج مجدد به‌دلیل نشوز زوجه

پیام: درصورت نشوز زوجه، برای تجویز ازدواج مجدد زوج نیازی به احراز ملائت وی نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970221101287
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/05
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ف.الف. فرزند ع. به طرفیت ن.الف. فرزند ذ. به خواسته اجازه ازدواج مجدد با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه مستأجر است و ماهیانه 800000 تومان حقوق وی است دادگاه مبلغ فوق را برای اداره دو زندگی کافی نمی داند صرف نظر از اینکه برای اداره یک زندگی نیز در موقعیت فعلی با قناعت امکان پذیر است لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهر ری ـ ذوالفقاری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. با وکالت آقای الف.الف. و ع.ق. به طرفیت خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 813 مورخ 6/6/92 اصداری از شعبه 7 دادگاه حقوقی (خانواده) شهرری که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد حکم بر ابطال دعوی صادر شده است اعتراض وارد است زیرا استدلال دادگاه در جهت ابطال دادخواست، درآمد زوج را برای اداره دو همسر کافی ندانسته و حال آنکه زوجه به استناد دادنامه شماره 1884 مورخ 12/10/91 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ملزم به تمکین شده است و در این بند نیازی به تکافوی دارایی ندارد لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد بند 3 از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 به زوج اجازه داده می شود برای یک نوبت با رعایت مقررات ازدواج مجدد نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی

مطلب مرتبط :   تأثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق