عنوان: دعوای تعیین نفقه، حضانت و ملاقات جنین متولد نشده

پیام: دعوای تقاضای تعیین نفقه، حضانت و ملاقات حمل به دلیل عدم متولد شدن وی مسموع نخواهد بود و باید پس از تولد جنین مورد مطالبه قرار گیرد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۹۵۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۱۹
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

یکم- برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه ۹۱۰۴۴۸ یا ۴۳۹-/۹۱ شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده اهواز ۱= دعوی خانم ص.ه. دارای پروانه وکالت از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضاییه (بدون درج پایه وکالتش) به وکالت از آقای م.س. با ارائه دادخواستی به طرفیت خانم ه.ن. (ن. صحیح است) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با پیوست کردن وکالت نامه اش و تصاویر مصدق از شناسنامه موکل اش و از اوراقی از سند ازدواج طرفین به شماره ترتیب ۵۵۷۲ تاریخ وقوع و ثبت عقد ۵/۸/۱۳۹۰ تنظیمی در دفتر رسـمی ثبـت ازدواج شـماره … حوزه ثبت اهـواز اعلام کـرد: به علت عدم تفاهم زوجین تقاضای رسـیدگی و صدور حـکم به خواسته مزبور را دارد.
۲- پرونده امر بدواً در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ به شورای حل اختلاف ارسال شد تا اقدام به اصلاح ذات البین شود در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ پس از تکرار دعوی و خواسته توسط خانم وکیل موصوف زوج یادشده که افزود: طرفین با یکدیگر روابط زناشویی در شب زفاف داشتند. خوانده مخالفت خود را با طلاق اعلام کرد و افزود: چنانچه بخواهد طلاق دهد باید کلیه حقوق او را . . . بپردازد به علت عدم امکان سازش بین طرفین پرونـده به دادگسـتری اعـاده شـد و در تاریـخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ به دادگاه مذکور ارجاع و به کلاسه یادشده ثبت گردید.
۳- بعد از تعیین وقت رسیدگی و اقدام برای ابلاغ به اصحاب دعوی خانم م.ف. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از خانم ه.ن. (ن. صحیح است) وکالت نامه ارائه کرد و در لایحه پیوست وکالت نامه نام خانوادگی موکله اش را ن. درج کرده است. در وقت مقرر رسیدگی ۲/۷/۱۳۹۱ پس از تکرار دعوی و خواسته توسط خانم وکیل خواهان (زوج) در پاسخ خانم وکیل خوانده (زوجه) اعلام کرد: تقاضای پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی موکله از قبیل مهریه و نفقه معوقه و جاری لغایت اجرای دادنامه و دادن نفقه ایّام عده و اجرت المثل ایّام زوجیت . . . و استرداد جهیزیه را دارد. . . زوجـه قصد بازگشت به زندگی و تمکین را دارد ولی با ممانعت زوج روبرو گشته است خانم وکیل زوج ادعا کرد: نفقه های زوجه و. . . به حسابش واریز شد.
۴- قرار ارجاع امر به داوری صادر گردید (صفحات ۱ لغایت ۱۴)
داور زوج قادر به ایجاد سازش بین طرفین نگردید داور زوجه اعلام کرد: زوجه راضی به طلاق نیسـت درخواسـت برگشـت به زندگی مشترک دارد (صفحات ۱۵ لغایت ۲۰)
۵- پس از ارائه لیست جهیزیه وقتی در وقت مقرر رسیدگی ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ خانم وکیل زوجه مهریه زوجه به نرخ روز و نفقه وی را از ۱/۱/۱۳۹۱ لغایت ۱۷/۸/۱۳۹۱ و از ۱۷/۹/۱۳۹۱ لغایت پایان عده مطالبه کرد و افزود: توافق شد ماهیانه ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ بپردازد و جهیزیه نیز مطابق لیست ابرازی است که توافق شد مسترد شود و مبلغ هشت میلیون ریال بابت شرط مالی ضمن العقد پرداخت گردد و موکله او باردار است خانم وکیل زوج (خواهان) با اظهارات مذکور موافقت کرد.
۶- زوجه برای تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی شد در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ پاسخ داده شد در سونوگرافی به عمل آمده حدود ده هفته باردار است (صفحات ۲۱ لغایت ۳۴)
با اعـلام ختـم رسـیدگـی طـی دادنـامـه شـماره ۱۰۲-/۹۲-۸/۲/۱۳۹۲ با شرح دعوی و خواسته و جریان دادرسی با استدلال مندرج ازجمله عدم توفیق دادگاه و داوران در ایجاد سازش بین طرفین و اصرار زوج به طلاق به استناد مقررات قانونی مندرج گواهی عدم امکان سازش صادر و اجازه مراجعه زوج به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای اجرای صیغه طلاق رجعی و ثبت آن با ذکر عده طلاق تا وضع حمل با پرداخت مهریه به نرخ روز و پرداخت نفقه از ۱/۱/۱۳۹۱ لغایت ۱۷/۸/۱۳۹۱ و از ۱۷/۹/۱۳۹۱ لغایت پایان عده طلاق ماهیانه ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال و نیز هشت میلیون ریال بابت شرط مالی و استرداد جهیزیه مطابق لیست با واگذاری حضانت طفل پس از تولد به مادر طفل که نفقه طفل بر عهده پدر است و تعیین حق ملاقات به شرح مندرج برای پدر طفل . . . داده شد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردید(صفحات ۳۵ لغایت ۳۷)
دوم- تجدیدنظرخواهی خانم م. ف. به وکالت از خانم ه.ن. برابر دادنامه شماره ۶۱۹-/۹۲ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۴۸ با اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته با این قید که: هنوز وضع حمل صورت نگرفته اظهارنظر در مورد حضانت طفل و کیفیت ملاقات پدر با طفل و پرداخت نفقه طفل متولد نشده صحیح نبوده با حذف قسمت مذکور که در صورت حمل طفل و تحقق اختلاف بین والدین در مورد حضانت یا ملاقات طفل با نفقه آن موضوع قابل طرح و پیگیری در دادگاه صالح است امّا چون پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی جزء نفقه محسوب می گردد نفقه زوجه تا پایان عده وی (زمان وضع حمل) بر عهده زوج است که باید هزینه های درمانی زوجه را راجع به وضع حمل به زوجه بپردازد و با اصلاحات یادشده دادنامه معترضٌ عنه تأیید و ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردید (صفحات ۱ لغایت ۱۱ پرونده تجدیدنظری)
سوم- رأی تجدیدنظری مذکور در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل صفحه ۱۴ به خانم وکیل موصوف زوجه تجدیدنظرخواه ابلاغ گردید فرجام خواهی اش در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۲ ثبت شد زوج فرجام خوانده با ارائه لایحه ای به ضمیمه استشهادیه ای (مبنی بر اینکه: زوجه پس از زایمان طفل پسر در ۲۲/۵/۱۳۹۲ فرزند را نخواسته و با رضایت طفل را به پدر طفل تحویل داده است) اعلام کرد: به شرط مقرر مالی در دادنامه بدوی اعتراض دارد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش: آقای کیقبادی عضو ممیّز و اوراق پرونده در مورد فرجام خواهی خانم وکیل موصوف زوجه یادشده در خصوص دادنامه شماره ۶۱۹-/۹۲-۱۱/۴/۱۳۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

توجهاً به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیّز در مورد دعوی آقای م.س. به طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) که مطابق رأی بدوی به شماره یادشده در گزارش عضو ممیّز گواهی عدم امکان سازش برای طلاق رجعی با شرایط مندرج صادر و با اصلاحات به عمل آمده در مرجع تجدیدنظر تأییدشده است نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده است و دلیل و مدرکی که موجب تخدیش رأی فرجام خواسته و رسیدگی بیشتر و نقض رأی مذکور گردد ارائه نگردیده است و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی رأی فرجام خواسته فاقد ایراد و اشکال عمده و اساسی به نظر می رسد لذا با ردّ اعتراض مذکور دادنامه فرجام خواسته به استناد مقررات ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ابرام می گردد.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ کیقبادی