عنوان: دعوای تغییر نام کوچک به‌دلیل اشتهار به دو نام

پیام: وجود دوگانگی نام افراد باعث ایجاد عسر و حرج در زندگی میشود بنابراین مطابق قاعده فقهی نفی عسر افراد حق درخواست تغییر نام در این موارد را دارند.


مستندات: ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۰۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۲/۳۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم خ.ج. به طرفیت الف. به خواسته تغییر نام در شناسنامه شماره ۱۲۲۲۰۰۲۷۲۱ توضیحاً اینکه خواهان اظهار کرده است بدو تولد در بین اقوام و آشنایان و بستگان بنام م. اشتهار داشته ولی در شناسنامه خ. ثبت شده است و نظر به اینکه داشتن دو نام در زندگی روزمره برای وی باعث بروز مشکلاتی شده است لذا تقاضای امعان نظر نسبت به خواسته مطروحه مستنداً به مواد ۹۹۵ و ۹۹۹ قانون مدنی و ماده ۲۰ قانون ثبت احوال را استدعا دارد دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و با توجه به داشتن نام مناسب منطبق با ذوق و علاقه حق طبیعی هر فرد می باشد و می بایست حداقل یک بار اشخاص برخوردار از این حق باشند تا مناسب با اوضاع واحوال و محیط کار و زندگی حق تغییر را داشته باشد مضافاً اینکه وجود دوگانگی نام افراد نیز موجبات عسر و حرج را در بستر زندگی فراهم می نماید که مطابق قائده فقهی نفی عسر و حرج در اسلام تأکید شده لذا دعوی خواهان را مقرون به واقع و صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۹۹۷-۹۹۵-۱۲۵۸-و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تغییر نام خواهان از خ. به م. در شناسنامه به شماره ۱۲۲۲۰۰۲۷۲۱ را صادر و اعلام می دارد این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خرمی زاده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شهرستان نور به طرفیت خانم خ.ج. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰-۳۰/۱۰/۹۲ شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تغییر نام تجدیدنظر خوانده در شناسنامه از خ. به م. صادر گردیده است متضمن علل و جهاتی نیست تا موجبات نقض و گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد زیرا دادنامه موصوف مستدل و موافق موازین قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظرخواهی مطابقتی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
باقری ـ نامدار