عنوان: دعوای تغییر نام کوچک مصطلح

پیام: در صورتی که نام خواهان از اسامی مصطلح در جامعه بوده و جزو اسامی ممنوعه و قبیح نباشد موجبی برای تغییر نام کوچک از طریق حکم دادگاه وجود نخواهد داشت.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۸۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۳/۰۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای و.م. به ولایت از ع.م. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام از ع. به الف.  نظر به اینکه اسم ع. از اسامی مصطلح در جامعه بوده و جزو اسامی ممنوعه و قبیح نمی باشد از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید، رأی صادره از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای و.ج. به طرفیت اداره ثبـت احـوال نسبـت به دادنامه شماره ۲۵ مورخه ۱۹/۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۸۹ محاکم عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تغییر نام در سند سجلی از ع. به الف. صادر شده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با (منطبق با) محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۳ محاکم تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی راد