عنوان: دعوای تمکین با وجود زندگی مشترک زوجین

پیام: با توجه به اینکه حضور زوجه در منزل زوج به عنوان منزل مشترک به منزله تمکین است و عدم تمکین خاص رأساً و مستقیم قابل اثبات نیست بنابراین دعوی الزام به تمکین در این مورد قابل پذیرش نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۶۰۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۱۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م.س. فرزند ع. با وکالت آقایان ۱ـ م.ع. فرزند م. ۲ـ م.ف. فرزند م. به طرفیت خوانده خانم ن.ب. فرزند ق. و خوانده به وکالت خانم م.ع. به خواسته الزام به تمکین عام و خاص، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اظهارات طرفین، خواسته و دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص داده چرا که اولاً ـ خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ در صفحه سوم و دو سطر آخر به صراحت اعلام داشته که زوجه (خوانده) در منزل مشترک در حال زندگی کردن می باشد و اما من در منزل مادرم سکونت دارم لذا مبرهن است که زوج خود به اختیار منزل را ترک کرده و ترک منزل مشترک از ناحیه زوجه نبوده بدین لحاظ تمکین، حضور زوجه در منزل زوج و اطاعت از وی وفق مقررات شرعی و قانونی می باشد. در نتیجه حضور زوجه در منزل زوج به عنوان منزل مشترک به منزله تمکین است و اثبات تمکین خاص به عنوان یک امر عدمی رأسأ و مستقیم قابل اثبات نیست و بدین لحاظ اصل بر تمکین زوجه از زوج است. ثانیاً ـ در خصوص موضوع مطروحه سابقأ از سوی مرجع محترم تجدیدنظر (شعبه ۱۱) طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۳۴۱ مورخ ۲۴/۷/۹۱ اظهارنظر گردیده و به رد ادعای خواهان اظهار عقیده شده است. ثالثاً ـ خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات اقناع دادگاه را فراهم سازد اقامه ننموده است در نتیجه دادگاه با عنایت به دلایل معنونه فوق الذکر، خواسته مطروحه را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ تیمور نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به طرفیت خانم ن.ب. از دادنامه شماره ۱۵۴۴ مورخ ۸/۱۱/۹۱ شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به تمکین صادر شده است نظر به این که دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادرگردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی