عنوان: دعوای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

پیام: منظور مقنن از نفقه ای که عدم پرداخت آن موجب تحقق عسر و حرچ زوجه می شود، نفقه آینده است نه نفقه گذشته زیرا نفقه معوقه دینی است مانند سایر دیون بر ذمه شوهر و نفقه به معنی حقیقی کلمه به آن اطلاق نمی گردد.


مستندات: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۱۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۷/۰۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. با وکالت آقای س.الف. و خانم ز.م. به طرفیت آقای م. ط. با وکالت آقای ع.ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه ناشی از ترک غیر موجّه زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه معوقه با احتساب خسارات دادرسی ؛ نظر به اینکه بر طبق تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی ؛ زن در صورت تخلف شوهر از شروط ضمن عقد و یا استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه و یا عسر و حرج می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید، نظر به اینکه منظور مقنن از نفقه ای از که عدم پرداخت آن موجب طلاق زوجه می شود، نفقه آینده می باشد نه نفقه گذشته چه اینکه نفقه معوقه فی الواقع دینی است مانند سایر دیون بر ذمه شوهر و نفقه به معنی حقیقی کلمه به آن اطلاق نمی گردد خصوصاً آنکه خوانده ضمن اعلام آمادگی جهت پرداخت نفقه آتیه، طی قبض شماره ۹۵۷۱۴۸ پیوستی ؛ نفقه گذشته را پرداخت کرده است و با توجه به اینکه خوانده اعلام داشته راضی به طلاق نیست و برای ادامه تحصیلات و اخذ تخصص به خارج از کشور عزیمت نموده و اظهارات وی با توجه به شغل او که دندان پزشک می باشد صحیح به نظر می رسد و در وضع فعلی قضیه با عنایت به پرداخت نفقه معوقه از سوی خوانده و اعلام آمادگی وی جهت ادامه زندگی مشترک و پرداخت نفقه آینده، دوام زوجیت موجب عسر و حرج خواهان نیست و بنابراین استشهادیه محلی تقدیمی از سوی وکلای خواهان که به منظور اثبات ترک زندگی و عدم پرداخت نفقه معوقه به آن استناد شده است تأثیری در دعوی ندارد و بدین علّت قابل ترتیب اثر نیست و با توجه به اینکه من حیث المجموع دلیل و مدرکی که مجوز صدور حکم طلاق شود به دادگاه ارائه نگردیده است علی هذا دعوی اقامه شده غیر موجّه تشخیص و درنتیجه حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رییس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی خانواده تهران – مطلبی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. با وکالت آقای م.هـ. به طرفیت آقای م.ط. از دادنامه شماره ۶۳۵مورخ ۵/۵/۹۲شعبه ۲۶۹دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادرشده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی