عنوان: دعوای فسخ نکاح به دلیل تدلیس در اعلام شغل

پیام: در صورتی که زوج در اعلام شغل خود مرتکب تدلیس شود، برای مثال به صورت غیرواقعی خود را پزشک معرفی کند، زوجه حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت.


مستندات: ماده 1128 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970906100726
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/18
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

این است که خانم م.ف. فرزند م. به وسیله وکیلش خانم ز.ش. دادخواستی به طرفیت ب.ق. به خواسته فسخ نکاح به جهت تدلیس به شرح متن دادخواست به دادگستری تهران تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 264 دادگاه عمومی تهران (مجتمع خانواده شماره 2) ارجاع شده است دادگاه با انجام اقدامات لازم و دعوت از طرفین و انجام محاکمه و ختم دادرسی سرانجام مطابق دادنامه 1482 مورخ 5/10/91 دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد 1120ـ 1128 و 1131 قانون مدنی حکم به فسخ نکاح صادر و اعلام می نماید پس از ابلاغ حکم به طرفین خانم ز.ن. به وکالت از آقای ب.ق. در فرجه قانونی طی لایحه و دادخواستی به حکم بدوی اعتراض نموده شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به اعتراض مطابق دادنامه شماره 2294 مورخ 28/11/91 به شرح آتی انشاء رأی نموده است. .. وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد پس از ابلاغ حکم به طرفین خانم ز.ن. به وکالت از آقای ب.ق. تقاضای فرجامی نموده کـه پـس از تبـادل لـوایح پـرونده را به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه اوّل ارجاع گردیده است وکیل فرجام خواه در لایحه توضیح می دهد که خانم مدعی است عقد ازدواج مبنی بر اینکه ایشان دانشجوی سال آخر پزشکی می باشد جاری گردیده و ادله کافی برای این ادعا ارائه ننموده و مسئله ازدواج مطلبی نیست که به این سادگی بشود آن را فسخ نمود ولی وکیل فرجام خوانده چنین می نویسد… آقای ب.ق. به هنگام خواستگاری از موکله خانم م.ف. خود را دانشجوی سال آخر رشته پزشکی دانشگاه تهران معرفی نموده و در دوران آشنایی قبل از ازدواج مشارٌالیه بارها تظاهر کرده در بیمارستان امام خـمینی به عنوان انترن کشیک داشته و به هـنگام مراجعـه به منزل موکله در کیف خویش روپوش سفید وسایل معاینه پزشکی از قبیل گوشی، دستگاه فشارسنج و مهر ممهور بنام دکتر ب.ق. با شماره نظام پزشکی ن پ …. به همراه داشته و در صورت بیماری موکله و خانواده ایشان یا افراد دیگر فرد بیمار را معاینه و دارو تجویز می کرده…. و عقد ازدواج متبایناً (مجنیٌ علیه) بر آن واقع شده است که شهادت شهود مراتب فوق را تأیید نموده است موکله دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت می باشد درحالی که ایشان در موقع ازدواج دیپلم بوده و بر این ادعا استشهادیه ای نیز تنظیم کرده و نامبرده در محضر دادگاه محترم بدوی به ساختن مهر نظام پزشکی تجویز دارو و تهیه داروهای مندرج در نسخه صریحاً اقرار نموده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عباسعلی علیزاده عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ردّ فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره 2294ـ 28/11/91 صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر تهران مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

مطلب مرتبط :  فسخ نکاح به استناد عنن در دوران پیش از عروسی

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به گزارش فوق الذکر، و اینکه عقد عرفا و مبنیاً علی الشرط واقع و نظر به اینکه دادنامه مذکور مستند رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی و قانونی اصدار یافته و ادله موجود در پرونده حاکی از صحت و مستند بودن احکام صادره از محکمه بدوی و تجدیدنظر می باشد و فرجام خواه نیز در لایحه تقدیمی مطلبی که موجب تخدیش اساس و مؤثر در نقض و مثبت ادّعای مطروحه باشد ارائه ننموده لذا با ردّ فرجام خواهی به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می شود دفتر مقرراست پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردد.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده