عنوان: دعوای منع اشتغال زوجه به دلیل مغایرت باحیثیت زوج

پیام: شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفه ی منافی حیثیت زوج نیست.


مستندات: ماده 1117 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222601890
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/06
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای غ.ج. ، فرزند ع. به طرفیت خانم ش.الف. با وکالت آقای س.م. به خواسته منع اشتغال زوجه با عنایت به استماع اظهارات طرفین و وکیل خوانده و اظهارات فرزند مشترک صرف نظر از ایذاء رفتار فی مابین ازآنجاکه خواسته خواهان در مقام تنافی با عرف و شئونات خواهان را نداشته و مورد از شمول ماده 1117 قانون مدنی خارج چه آنکه اشتغال به حرفه طبابت و اینکه صورت ادواری پزشک کشیک شب می باشد متعارف تشخیص و حکم به ردّ خواسته خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی درمحاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی حقوقی تهران خانواده ـ قانعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. به طرفیت خانم ش.الف. از دادنامه شماره 9201371-25/8/92 شعبه 260 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد منع اشتغال زوجه موصوف (تجدیدنظر خوانده) به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض ٌعنه دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا

مطلب مرتبط :  مرجع رسیدگی به دعوای الزام به صدور شناسنامه فرزند