عنوان: دعوا علیه وراث بدون ارائه گواهی انحصار وراثت

پیام: صرف عدم ارائه گواهی حصر وراثت مانعی درجهت پذیرش دعوی علیه وراث ایجاد نمی کند.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۶۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۷/۱۴
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها م. الف. س. و. ر.همگی غ. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت آقایان و خانم ها م. س. م. و ر. همگی م. به خواسته تخلیه یک باب اطاق فوقانی جزءپلاک ثبتی ۱/۶۰۴ و۶۰۶ بخش ۲ تهران واقع در خیابان لاله زار … با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه دعوی علیه وراث بدون تقدیم نمودن گواهی حصر وراثت اقامه شده است که رابطه وراثتی خواندگان با مستأجر متوفی محرز نمی باشد لذا دعوی در کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فضلی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۵۰۰۲۱۷ مورخ۱۰/۳/۹۲ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان۱- ر.غ. ۲-م.غ. ۳- س.غ. با وکالت آقای ع.ع. به خواسته تخلیه یک باب اطاق فوقانی جز پلاک ثبتی ۱/۶۰۴/۶۰۶ بخش ۲ تهران واقع در خیابان لاله زار … با احتساب خسارات دادرسی اصدار گردیده مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که صرف عدم ارائه گواهی حصر وراثت مانعی درجهت پذیرش دعوی به خواسته معنونه نمی باشد و دعوی مطروحه به لحاظ دلالت و اسناد و مدارک به نام خواهان ها قابلیت پذیرش و استماع را دارد بنابر تجویز مواد ۲ و۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعوایی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده راجهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است۰
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ کریمی