عنوان: دلالت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوجیت

پیام: در صورتی که مرد و زنی در مرئی و منظر عموم با عنوان زن و شوهر خود را معرفی نمایند با در نظر گرفتن اینکه هر دو مسلمان و عمل مسلم محمول بر صحت است حکم به اثبات رابطه زوجیت فی مابین صادر می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۷۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم ث.ف. به طرفیت آقای ع.ن. در تاریخ ۳/۳/۸۹ دادخواستی به خواسته اثبات اصل نکاح در دادگاه عمومی شهرستان ن. مطرح نموده است و دلائل اثباتی دعوی را شهود عینی مرد و زن و عکس و فیلم های موجود و در صورت لزوم پرینت تلفن خانواده آقای ع.م. و خانواده م.خ. (خ.ک.) آقای م. و ح.ی. و آقای م.م. و آقای ع.ع. و گ.ت. و ح.الف. و ز.الف. اعلام شده است. در متن دادخواست خواهان گفته است طبق وعده و وعید و باغ سبز نشان دادن و اظهاراتی که خوانده داشته و اینکه اگر خانواده او مطلع شوند با ازدواج مخالفت می کنند خوانده وی را به شهرستان ل. برده و با آشنایی یکی از دوستان وی به نام آقای ع. در ل. یک نفر روحانی بنام حاج آقا ر. آنان را به عقد رسمی دائمی در آورد و طبق گفته اظهارات آقای نظر که اگر در شهرستان ن. داراب عقد نمائیم همه ما را می شناسند و به پدر و مادرم می گویند و پدرم به من از مال و اموالش چیزی نمی دهد و کلیه اسناد و مدارک مالکیتم نزد پدر است و صورت بلند بالائی به عاقد اعلام نموده شامل چند مهر سنگبری منزل مسکونی و ۱۳۸۷ سکه بهار آزادی صد میلیون وجه نقد و خودش گفت بعداً در اداره ثبت به نام من می کند بعد از یک سال آمد و رفت و رفتن به مسافرت و ماندن منزل اقوام و دوستان و حدود ۹ ماه رفت و آمد به منزل پدرم یک مرتبه شنیدیم نامبرده با دیگری عقد و عروسی نموده است در صورتی که یک بار هم در محضر ش. از دست ما فرار نمود و کلک زد با توجه به اینکه دختر معصوم بی پناه از خانواده فرهنگی هستم که پدرم در راه اسلام شهید شده است و آبرویم با رفتار شخص لاابالی و بی تعهد به باد رفته است و حتی خانواده ام اکثراً از من قهر نموده اند صدور حکم بر اثبات عقد و ثبت نکاحیه را برابر قانون درخواست می نمایم. دادگاه، وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۱۲/۳/۸۹ خوانده حاضر و ادعای خواهان را تکذیب نموده و گفته است من هیچ گونه عقدی با وی منعقد نکرده ام اصلاً دروغ می گوید ما هیچ فیلم و عکس با همدیگر نداریم اما فیلم در جمع خانوادگی با هم داریم رد دعوی خواهان را خواستار شده است دادگاه دستور تعیین وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است و مقرر نموده است خواهان شهود خود را در جلسه حاضر نماید در جلسه دادرسی مورخ ۲۲/۳/۸۹ وکیل خواهان نیز اعلام وکالت نموده خواهان گفته است آقایان م.م.، ح.م. و الف.ی.، ی.ع. و خانم ف.ک. و م.الف. حضور دارند استماع شهادت آنان را تقاضا دارم دادگاه از شهود در اوراق ۲۸ الی ۳۸ پرونده از شهود تعرفه شده پس از تفهیم موضوع گواهی و ایتان سوگند که جز حقیقت چیزی نگویند تحقیق به عمل آورده است که چند نفرشان از اقرار آقای ن. بر این امر که با خانم ف. عقد زوجیت برقرار نموده و نزد آنان این امر را وی و خانم ف. مورد تأیید قرار داده اند بیان اطلاع و شهادت نموده اند متعاقباً دادگاه در جلسه مورخ ۲۸/۴/۸۹ نیز از شهود تعرفه شده باقیمانده در اوراق ۵۳ الی ۵۹ تحقیق به عمل آورده وکیل خوانده پس از استماع شهادت شهود در جلسه مورخ ۱۱/۵/۸۹ گفته است با توجه به اظهارات شهود در جلسات مختلف، محرز می باشد که روابط موکل با خواهان صرفاً در حد رابطه نامشروع می باشد و هیچ گونه اظهاری که مؤید وقوع عقد نکاح بین موکل و خواهان باشد ارائه نشده چون دلیلی بر انجام تشریفات عقد نکاح نیست صدور رأی شایسته را خواستار شده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۸۹/۵۱۵ با مقدمه ای که از موضوع خواسته و دلایل خواهان و اظهارات هر یک از شهود تعرفه شده در جلسات دادرسی منعکس نموده است از جمله مطالبی که دو تن از شهود در مورد هم بستر شدن آنها شهادت داده اند رابطه زوجیت فی مابین را محرز دانسته و با توجه به وجود رابطه ای که فی مابین محرز گردیده است و اصل بر صحت و برائت و ظاهر است و ادعای نامشروع بودن این رابطه نیاز به دلیل اثباتی دارد که ارائه نشده و اینکه اصل بر دائمی بودن عقد زوجیت است مستنداً به مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی وقوع عقد نکاح بین خواهان و خوانده را محرز دانسته و حکم بر اثبات آن صادر نموده است از این رأی آقای م.الف. وکیل آقای ع.ن. تجدیدنظرخواهی نموده است دادگاه تجدیدنظر (شعبه ۱۶) استان فارس از تجدیدنظر خوانده خواسته است دلیل تنفیذ عقد را توسط پدرش ارائه دهد که در جلسه دادرسی فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۰ پدر او در دادگاه حاضر و تنفیذ نکاح دخترش با آقای ع.ن. در زمان اطلاع از عقد زوجیت تأکید نموده است (برگ ۱۰۰ پرونده) دادگاه پس از اخذ توضیحات بیشتر از طرفین و وصول لوایحی از آنان و وکلای شان در جهت توجیه مطالب معنونه و اینکه تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای م.الف. را نسبت به رأی بدوی وارد ندانسته زیرا پس از اعلام آمادگی تجدیدنظرخواه به استماع سوگند تجدیدنظرخوانده بر صدق ازدواج دائمی در جلسه رسیدگی که به همین منظور ترتیب یافته مشارالیه از درخواست استماع سوگند زن انصراف داد (برگ ۱۳۰ پرونده) بنابراین هر چند مهریه بین آنان مورد دعوی و اختلاف نیست و مجهول هم که باشد هیأت دادگاه با رد دادخواست تجدیدنظر حکم تجدیدنظر خواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید نموده اکنون از این رأی که در تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به آقای ع.ن. و در تاریخ ۱/۳/۹۱ به وکیلش ابلاغ شده است وی و هم چنین وکیل او قبل از ابلاغ رأی فرجام خواهی نموده اند که دادخواست تقدیمی با لایحه وکیل هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به ارتباط فرجام خواه و فرجام خوانده از ابتدای آشنائی آنان با هم که در مرئی و منظر عموم با عنوان زن و شوهر خود را معرفی می نموده اند و اغلب آشنایان آنان خاصه شهودی که در جلسات دادرسی اقامه شده اند بر اقرار صریح آقای ع.ن. بر این امر که بین آنان رابطه زوجیت برقرار شده است بیان شهادت و اطلاع نموده اند با در نظر گرفتن اینکه زوجین هر دو مسلمان و عمل مسلم محمول بر صحت است و تصور اینکه بدون توجه به موازین شرعی آنان در جامعه و نزد آشنایان بدون وجود رابطه زوجیت با هم ظاهر شوند منتفی است بر رأی دادگاه که با محرز دانستن رابطه زوجیت فی مابین حکم بر اثبات آن داده است و رأی منطبق با دلائل و قرائن موجود در پرونده و اوضاع و احوال مسلم روابط فی مابین و حاکم بر قضیه بلا اشکال بوده موجبی جهت نقض آن نخواهد بود از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی بلا اشکال است مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور-مستشار – عضو معاون
عباسیان – ناصح -کریم پور نطنزی