تاریخ نظریه : 1397/12/28
شماره نظریه: 7/97/3327

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن، از جمله اعمال مفاد ماده 3  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم­علیه ندارد؛ البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده 7 قانون یادشده باید لحاظ شود.

مطلب مرتبط :  امکان خروج از مستثنیات دین منزل متعلق به محکوم علیه در صورتی که در در آن ساکن نباشد