رأی شماره 511 مورخ 25/7/1367

رأی وحدت رویه در مورد قابلیت اثبات تاریخ ولادت با شهادت شهود

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است. النهایه بر طبقث مادتین 999 و 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد. بنابر این رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 224 مورخ 8/7/1349