رأی وحدت رویه شماره ۱۵۳۶ مورخ ۳/۳/۱۳۳۸

رأی وحدت رویه در مورد تنفیذ وصیت نامه

وزارت دادگستری طی نامه شماره ۷۰۳۶/ح/۳۳۹۶۱ به عنوان دادستان کل به شرح ذیل با اعلام سوء استنباط از ماده ۷۳ قانون امور حسبی طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: (طبق محتویات پرونده ۱۴/۶۵۲/۳۷ دادگاه شهرستان کرمان بر حسب دادنامه شماره ۱۵۷-۱/۴/۳۷ وصیت نامه عادی غلامرضا رفسنجانی را بدون توجه به مفاد ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه و بر اثر سوء استنباط از ماده ۷۳ قانون امور حسبی تنفیذ نموده است. نظر به انطباق مورد با ماده ۴۳ قانون امور حسبی مراتب اعلام می گردد تا با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تصمیمی که اتخاذ خواهد گردید این وزارت را مطلع فرمایند. ) موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۱۵۷-۱/۴/۳۷ صادره از دادکاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا رفسنجانی به جهاتی که اشعار می‌گردد حکم قانونی محسوب نمی‌شود:

۱-غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیتنامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ مربوط به احوال ایرانیان غیر شیعه نیست و اینگونه اشخاص با توجه به متن وصیت نامه ملزم به پیروی از قوانین و مقررات عمومی جاری کشور ایران می باشند و رسیدگی به این وصیتنامه و اظهار نظر درباره آن از طرف دادگاه برخلاف قانون مزبور و به موجب مورد ۲ از ماده ۵۵۹ قانون دادرسی مدنی مخدوش است.

۲-به موجب ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی هیچ یک از پدر و جدپدری نمی تواند با حیات دیگری برأی مولی علیه خود وصی معین کنند وچون به موجب گواهینامه حصر وراثت که رونوشت آن پیوست نامه شماره ۱۶۴۷ مورخ۱۸/۵/۳۷ ثبت کرمان به ثبت کل و به وزارت دادگستری رسیده در پرونده بایگانی است. زین العابدین پدر غلامرضا موصی متوفی زنده بوده و اثر ندادن به این وصیت نامه و وصی و قیم شناختن عباس پسر غلامرضا موصی متوفی بر خلاف ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی می باشد و از این جهت هم دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱/۴/۳۷ قانونی نمی باشد.

۳-به موجب ماده ۷۳ قانون امور حسبی در صورت قابل رسیدگی واظهار نظر بودن وصیتنامه دادگاه فقط می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید و تنفیذ وصیتنامه از این جهت هم برخلاف این قانون است، بنا به مراتب مزبور با تحقق انطباق درخواست دادستان دیوان کشور بر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و قبول دادخواست دادستان ، رأی شماره ۱۵۷ مورخ ۱/۴/۳۷ صادره از دادگاه شهرستان کرمان قانونی نیست. »