شماره دادنامه قطعی :
9309970222401644
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ب.ف. با وکالت م.پ. به طرفیت ز.د. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه با ملاحظه رونوشت مصدق سند نکاحیه پیوست پرونده رابطه زوجیت زوجین را محرز می داند. زوج دلایل تقاضای خود را عدم تفاهم و توافق اخلاقی اعلام نموده، مساعی دادگاه و داوران زوجین در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردید. زوج بر قصد و انگیزه خود جهت طلاق و مفارقت اصرار دارد. با توجه به وضعیت موجود بنظر می رسد که ادامه زندگی مشترک آنان امکان پذیر نباشد. از همین رو دادگاه با استناد به مواد 1133-1145 قانون مدنی و مواد 1-2-3-4-26-27-28-29 قانون حمایت خانواده سال 91 با صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج را مجاز می داند تا با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق، همسرش را به طلاق رجعی مطلقه نماید. بدیهی است قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج مکلف است: 1- مهریه زوجه به تعداد 714 قطعه 2- جهیزیه زوجه 3- نفقه هر ماه زوجه به مبلغ 000/250 تومان در زمان عده پرداخت نماید. مدت اعتبار این گواهی از تاریخ قطعیت یا انقضای مهلت فرجام خواهی سه ماه می باشد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر – امیرخانی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.د. به طرفیت آقای ب.ف. نسبت به دادنامه شماره 1322 مورخه 24/6/1393 شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در پرونده کلاسه 171 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج، با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی شود و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم کند، ابراز ننموده است. لکن نظر باینکه حقوق متعلقه به زوجه در مورد نصف دارایی، اجرت المثل و نحله بصورت ترتیبی است و مؤید این معنا رأی شماره پانزده هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مورخ 28/5/1393می باشد و از طرف دیگر زوجه در این پرونده ابتدا نصف دارایی را مطالبه نموده است، لذا این دادگاه با عنایت بر موارد مذکور زوج را مکلف می نماید قبل از اجرای صیغه طلاق 30% از ارزش پلاک ثبتی به شماره … را به زوجه پرداخت کند و در خصوص فرزند مشترک بنام الف. با توجه به سن ایشان حضانت وی به پدر واگذار می گردد و زوجه حق ملاقات با فرزند مشترک را هر هفته یک روز از ساعت 17 روز پنج شنبه لغایت همان ساعت روز جمعه دارد. لذا این دادگاه رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصلاح نموده و نتیجتاً تأیید واستوار می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
مرادی هرندی – روحانی

مطلب مرتبط :   تقاضای تملیک تا نصف دارائی زمان زناشوئی و مطالبه اجرت‌المثل سنوات زندگی